Főoldal » Hírek » A tilos jelzés ellenére hajtott be a buszsofőr a vasúti átjáróba – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a busz­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki tilos jel­zés elle­né­re haladt át a vas­úti átjá­rón, eköz­ben a sorom­pót letörte.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. júni­us 9-én, Piliscs­év lakott terü­le­tén kívül vezet­te az autó­buszt. A férfi a fény­so­rom­pó tilos jel­zé­se, és a csa­pó­rúd víz­szin­tes állá­sa elle­né­re a vas­úti átjá­ró­ba haj­tott úgy, hogy a csa­pó­ru­dat bal­ról, a záró­vo­na­lat átlép­ve, az ellen­té­tes for­gal­mi sávba átha­lad­va kike­rül­te. A sofőr a manő­ver során nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got a sorom­pó „a” jelű csa­pó­rúd­ja mel­lett, ezért az autó­busz jobb olda­li hátsó részé­vel annak neki­üt­kö­zött, emi­att a csa­pó­rúd letört és az úttest­re zuhant.

Az ütkö­zést köve­tő­en a sofőr a busszal átha­ladt az átjá­rón, majd meg­állt és a vasút tár­sa­ság­nál tele­fo­non beje­len­tet­te a csa­pó­rúd letö­ré­sét. A beje­len­tést köve­tő­en a vas­út­tár­sa­ság a sorom­pót hely­re­ál­lí­tot­ta, a cse­lek­mény követ­kez­té­ben a vas­úti köz­le­ke­dés­ben fenn­aka­dás, vala­mint vonat­ké­sés nem történt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a sofőr­rel szem­ben bün­tet­len fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

A vide­ón a bűn­cse­lek­mény lát­ha­tó: https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1410495442903516