Főoldal » Hírek » A traktor és a pénzmosás- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Tör­vény­szék a 45 éves vád­lot­tat pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt, mint vissza­esőt 2 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te. Vele szem­ben 600.000 Ft ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is elrendelt.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2019. év tava­szán egy isme­ret­len sze­mély rábí­rá­sá­ra bank­szám­lát nyi­tott azért, hogy arra meg­bí­zó­ja a saját sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak lep­le­zé­se érde­ké­ben bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó pénzt utal­jon. Két hét­tel később ez az isme­ret­len sze­mély álné­ven regiszt­rált egy hir­de­té­si olda­lon, ahol 2.500.000 Ft vétel­árért egy kitű­nő műsza­ki  álla­pot­ban lévő, fel­szá­mo­lás tár­gyát képe­ző trak­tort hir­de­tett eladás­ra, amely­nek még a szál­lí­tá­sát is vál­lal­ta. A hir­de­tés­hez egy gép­jár­mű fény­ké­pét csa­tol­ta, amely egy olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tulaj­do­ná­ban állt, amely­nek nem állt szán­dé­ká­ban az érté­ke­sí­tés, sőt a hir­de­tés fel­adá­sá­ról sem tudott.

A hir­de­tést olva­só őster­me­lő sér­tett fel­vet­te a kap­cso­la­tot az isme­ret­len elkö­ve­tő­vel, aki azt ígér­te, hogy amennyi­ben még aznap elutal­ja neki a vétel­árat, nyom­ban leszál­lít­ja neki a meg­vá­sá­rolt trak­tort. A remény­be­li vevő ezután a hir­de­tő által meg­je­lölt bank­szám­lá­ra átutal­ta a vétel­árat. A csaló ígé­re­te elle­né­re azon­ban nem jutott a gép­jár­mű bir­to­ká­ba, mivel a meg­té­vesz­tő hir­de­tést az elkö­ve­tő az inter­net­ről töröl­te, a meg­té­vesz­tett őster­me­lő szá­má­ra pedig elér­he­tet­len­né vált.

Az isme­ret­len sze­mély ugyan­ak­kor nyom­ban tájé­koz­tat­ta a vád­lot­tat, hogy a meg­bí­zá­sá­ra nyi­tott bank­szám­lá­já­ra 2,5 mil­lió Ft érke­zett. A vád­lott kése­de­lem nél­kül meg­je­lent a bank­ban és a pénz­in­té­ze­ti díj­jal csök­ken­tett tel­jes össze­get kész­pénz­ben fel­vet­te. A körül­mé­nyek alap­ján tisz­tá­ban volt azzal, hogy a bank­szám­lá­ra érke­zett pénz a meg­bí­zó­ja által a vevő sérel­mé­re elkö­ve­tett vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zik. A vád­lott a szám­la­nyi­tás­ban, a pénz fel­vé­te­lé­ben, vala­mint a meg­bí­zó­ja részé­re tör­té­nő továb­bí­tá­sá­ban való köz­re­mű­kö­dé­sé­ért 600.000 Ft-ot kapott.

A vád­lott a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén bűnös­sé­gét beis­mer­te és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemon­dott. A tör­vény­szék a nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta és nyom­ban ügy­dön­tő hatá­ro­za­tot hozott, amely ellen a vád­lott és védő­je a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból jelen­tett be fel­leb­be­zést. Az ügyész­ség tudo­má­sul vette a dön­tést, a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség pedig az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

A bün­te­tő­po­li­ti­ka sze­rint a bűnö­zés vagyo­ni hasz­ná­nak elvé­te­lé­vel lehet magát a bűnö­zést ered­mé­nye­seb­ben visszaszorítani.

A pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek tör­vé­nyi tény­ál­lá­sa a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyon rea­li­zá­lá­sát, a vagyon meg­szer­zé­sét, hasz­ná­la­tát és fel­hasz­ná­lá­sát ren­de­li bün­tet­ni. A vád­lott cse­lek­mé­nye nem feje­ző­dött be a csa­lás­ból szár­ma­zó pénz meg­szer­zé­sé­vel. Az isme­ret­len elkö­ve­tő részé­re tör­té­nő átadá­sá­val arra töre­ke­dett, hogy ellep­lez­ze a pénz ere­de­tét. Az ilyen bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jét a bün­te­tő tör­vény 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

Akit haszon­szer­zés cél­já­ból elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt hatá­ro­zott ideig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­nek, ha meg­fe­le­lő jöve­del­me vagy vagyo­na van, pénz­bün­te­tés­re is kell ítél­ni. A Btk. sze­rint pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt elítélt vád­lot­tal szem­ben vagyon­el­kob­zás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sa köte­le­ző. A jog­el­le­nes gaz­da­go­dás a vád­lott­nál két­ség­kí­vül bekö­vet­ke­zett. A vagyon­el­kob­zás célja a ter­helt vagyon­gya­ra­po­dá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa, tehát annak a tény­le­ges vagyon­nak az elvo­ná­sa, amely bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zik, azaz törvénytelen.

A pénz­mo­sás bűn­cse­lek­mé­nyé­nek elkö­ve­té­se az utób­bi idő­szak­ban nagy mér­ték­ben elsza­po­ro­dott. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vissza­eső­ként elítélt vád­lot­tal szem­ben kisza­bott bün­te­té­sek eny­hí­té­sé­nek tör­vé­nyes indo­ka nincs.

A védel­mi fel­leb­be­zé­sek alap­ján a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.