Főoldal » Hírek » A traktoros mulasztása miatt halt meg a motoros - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a trak­to­rost, aki  nem taka­rí­tot­ta fel az úttest­ről az össze­tört szél­vé­dő­jé­nek darab­ja­it, majd azok­ra ráhaj­tott egy moto­ros, aki elvesz­tet­te ural­mát a jár­mű­ve felett, az árok­ba haj­tott, és a hely­szí­nen elhunyt.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint az elmúlt év júni­u­sá­ban a szat­má­ri tele­pü­lés hatá­rá­ban dol­go­zott a vád­lott a trak­tor­já­val, ami­vel egy kul­ti­vá­tort is von­ta­tott. Kora dél­után elin­dult haza­fe­lé a trak­tor­ral, fel­haj­tott a főút­ra, ahol kis idő eltel­té­vel azt tapasz­tal­ta, hogy a trak­tor hátsó szél­vé­dő­je berob­bant, ezer­nyi apró darab­ra tört szét, kb. 12 méter hosszú­ság­ban bete­rít­ve az úttest jobb olda­li sáv­ját, illet­ve a veze­tő­fül­két is. A vád­lott meg­állt a trak­tor­ral, vissza is tola­tott a hely­szín­re, de nem szállt ki a jár­mű­ből, csu­pán onnan ellen­őriz­te a tör­tén­te­ket, majd a laká­sá­ra távo­zott. A KRESZ sze­rint köte­les­sé­ge lett volna az úttest­re került üveg­tör­me­lé­ket fel­ta­ka­rí­ta­ni, de leg­alább a többi köz­le­ke­dőt meg­fe­le­lő jel­zés­sel tájé­koz­tat­ni a veszély­ről. Mind­ezt a vád­lott elmu­lasz­tot­ta, noha tisz­tá­ban volt vele, hogy bal­eset­ve­szé­lyes hely­ze­tet idé­zett elő.

Több mint egy óra eltel­té­vel ugyan­ezen az útsza­ka­szon a sér­tett a motor­ke­rék­pár­já­val, leg­fel­jebb 82 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett. Ahogy az üveg­tör­me­lék­hez érke­zett, vész­fé­ke­zett a motor­ral, de köz­ben elvesz­tet­te a sta­bi­li­tá­sát, nem tudta kike­rül­ni az üveg­cse­re­pe­ket, a jár­mű­vel fel­bo­rult. Az irá­nyít­ha­tat­lan­ná vált motor­ke­rék­pár előbb az úttes­ten csú­szott, majd neki­üt­kö­zött egy beto­no­zott kapu­be­já­ró­nak, a moto­ros pedig a víz­el­ve­ze­tő árok­ba kibe­to­no­zott aljá­ra zuhant. A sér­tett hiába viselt bukó­si­sa­kot és spe­ci­á­lis moto­ros öltö­zé­ket, olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhalálozott.

Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta a vád­i­ra­ban, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét taga­dó vád­lot­tat a bíró­ság fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re, továb­bá pénz­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

Az ügy tár­gya­lá­sa a Fehér­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon lesz.

A fotó­kon a sér­tett motor­ke­rék­pár­ja, az üveg­tör­me­lék­kel szennye­zett úttest, vala­mint a vád­lott trak­tor­ja látható.