Főoldal » Archív » A trükkös mobiltelefon tolvaj letartóztatásban várja az ítéletet

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy 33 éves férfi ellen, aki sajá­tos mód­szert kidol­goz­va lopott el több mobil­te­le­font ország­szer­te.

A vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban több­ször elítélt vád­lott olyan mobil­te­le­fo­nok adás-vételével fog­lal­ko­zó kisebb üzle­te­ket sze­melt ki, ahol az eladók figyel­mét könnyen el tudta terel­ni.

A férfi 2018 augusz­tu­sá­tól 2018 októ­be­ré­ben tör­tént letar­tóz­ta­tá­sá­ig Bala­ton­fü­re­den, Buda­pes­ten, Érden, Veszp­rém­ben, Fonyó­don és Tapol­cán tért be több keres­ke­dés­be, ahol az érté­kes mobil­te­le­fo­no­kat kikér­te meg­néz­ni. A vád­lott a tele­fo­nok szem­re­vé­te­le­zé­se során vásár­lá­si szán­dé­kot szín­lelt, majd azzal az ürüggyel, hogy kész­pénzt kell fel­ven­nie, az eladók figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va a tele­fo­nok­kal sie­tő­sen távo­zott.

A vád­lott össze­sen 14 mobil­te­le­font lova­sí­tott meg több mint más­fél mil­lió forint érték­ben, ame­lyek több­sé­gét isme­ret­len sze­mé­lyek­nek, míg ket­tőt egy sió­fo­ki keres­ke­dés­ben adott el, ahol a véte­li jegye­ken magát valót­la­nul tulaj­do­nos­ként tün­tet­te fel.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és 2 évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.