Főoldal » Hírek » A tulajdonos tudta nélkül folytattak prostitúciós tevékenységet az albérletben - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség épü­let ren­del­ke­zés­re bocsá­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a házas­pár­ral szem­ben, akik üzle­ti célú sze­xu­á­lis tevé­keny­ség­re hasz­nál­ták bérelt lakásukat.

A vád sze­rint a férfi 2020 máju­sá­tól bérel­te a Kapos­vá­ron lévő tár­sas­há­zi ingat­lant kife­je­zet­ten abból a cél­ból, hogy ott fele­sé­ge az egyik szo­bá­ban sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújt­son klienseinek.

A vád­lot­tak azon­ban továb­bi pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tó sze­mé­lye­ket is be akar­tak szer­vez­ni a bér­le­mény másik szo­bá­já­ba oly módon, hogy a főbér­lő tudta és enge­dé­lye nél­kül a nő olyan hir­de­té­se­ket adott fel, ame­lyek lénye­ge sze­rint a szo­bát napi 10.000 forin­tért adná ki a jelentkezőknek.

A fele­ség hir­de­té­sei alap­ján így az ingat­lan másik szo­bá­ját is (ki)használták, mivel ott rend­sze­re­sen pénz­be­li ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tot­tak a „bér­lők”.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a házas­tár­sak­kal szemben.