Főoldal » Archív » A vád szerint több mint hat milliárd forint adót csaltak – vádemelés dr. Czeglédy Csabával és társaival szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon vádat emelt a Sze­ge­di Tör­vény­szék előtt dr. Czeg­lédy Csa­bá­val és 20 tár­sá­val szem­ben.

A vád­irat sze­rint dr. Czeg­lédy Csaba, mint a szom­bat­he­lyi szék­he­lyű Humán Ope­rá­tor Zrt. igaz­ga­tó­sá­gá­nak elnö­ke és tény­le­ges ügy­ve­ze­tő­je a 2011. évtől kez­dő­dő­en egy olyan bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre, amely­nek célja a dön­tő­en diák­mun­ka­erő köz­ve­tí­tés­sel fog­lal­ko­zó rész­vény­tár­sa­ság adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gé­nek csök­ken­té­se álta­lá­nos for­gal­mi adó adó­nem­ben, vala­mint a diák­mun­ká­hoz kap­cso­ló­dó más köz­ter­hek, így a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó meg­fi­ze­té­se alóli men­te­sü­lés volt.

A dr. Czeg­lédy Csaba által irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet műkö­dé­se során több Magyar­or­szá­gon műkö­dő mul­ti­na­ci­o­ná­lis vál­la­lat­nak, ille­tő­leg vál­lal­ko­zás­nak köz­ve­tí­tett diák­mun­ka­erőt a 2011. és 2017. év közöt­ti idő­szak­ban. Az ehhez kap­cso­ló­dó köz­ter­hek meg­fi­ze­té­sé­nek elke­rü­lé­se cél­já­ból dr. Czeg­lédy Csaba irány­mu­ta­tá­sai alap­ján lét­re­hoz­tak egy olyan szám­lá­zá­si lán­co­la­tot, amely­nek alsó szint­jén isko­la­szö­vet­ke­ze­tek, közép­ső szint­jén tény­le­ge­sen gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem, csak átszám­lá­zást végző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok, míg a leg­fel­ső szint­jén a Humán Ope­rá­tor Zrt. állt. A bűn­szer­ve­zet által foly­ta­tott mód­szer sze­rint a dön­tő­en diák­mun­ka köz­ve­tí­tés­hez kap­cso­ló­dó­an az álta­lá­nos for­gal­mi adót az isko­la­szö­vet­ke­ze­tek az egyes ese­tek­ben beval­lot­ták az adó meg­fi­ze­té­sé­nek szán­dé­ka nél­kül, más ese­tek­ben az ezzel kap­cso­la­tos beval­lá­si köte­le­zett­sé­gük­nek sem tet­tek ele­get. Ugyan­így jár­tak el az isko­la­szö­vet­ke­ze­tek a diá­kok fog­lal­koz­ta­tá­sa után járó más köz­ter­hek, így jel­lem­ző­en a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­val kap­cso­la­tos adó­be­val­lá­si és adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­se során is. Dr. Czeg­lédy Csaba vád­lott a bűn­szer­ve­zet egy részét köz­vet­le­nül, míg más részét köz­ve­tí­tő­kön keresz­tül irá­nyí­tot­ta, az isko­la­szö­vet­ke­ze­tek elnö­ki tiszt­sé­gét betöl­tő stró­ma­nok­tól át egé­szen a Humán Ope­rá­tor Zrt. alkal­ma­zá­sá­ban álló vagy a rész­vény­tár­sa­ság­ban más veze­tői tiszt­sé­get betöl­tő vád­lot­ta­kig.

A bűn­szer­ve­zet működ­te­té­sé­ben a vád­irat sze­rint 21 sze­mély vett részt 8 isko­la­szö­vet­ke­zet, 2 kor­lá­tolt fele­lős­sé­gű tár­sa­ság és 1 rész­vény­tár­sa­ság kere­té­ben. A bűn­szer­ve­zet a 2011. és 2017. év közöt­ti idő­szak­ban álta­lá­nos for­gal­mi adó adó­nem­ben 3 mil­li­árd 254 mil­lió 729 ezer, míg egyéb adók és járu­lé­kok tekin­te­té­ben 2 mil­li­árd 960 mil­lió 976 ezer forint, azaz mind­össze­sen 6 mil­li­árd 215 mil­lió 705 ezer forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek.

Mind­ezek alap­ján a Csong­rád Megyei Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet műkö­dé­sé­ben való köz­re­mű­kö­dé­sük sze­rint külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a vád­lot­tak­kal szem­ben. A főügyész­ség dr. Czeg­lédy Csa­bát és két tár­sát a Humán Ope­rá­tor Zrt. műkö­dé­sé­vel össze­füg­gés­ben elkö­ve­tett gaz­da­sá­gi csa­lás bűn­tet­té­vel is vádol­ja.