Főoldal » Archív » A vádlott a saját apját lopta meg Esztergomban

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal, vala­mint a helyi­ség­be a hasz­ná­ló tudta és bele­egye­zé­se nél­kül bemen­ve elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a 19 éves fér­fi­val szemben.

A vád­lott a csa­lád­já­val egy esz­ter­go­mi lakás­ban él, mely­nek egyik háló­szo­bá­ját az apja, azaz a sér­tett kizá­ró­la­go­san hasz­nál­ja, és a lakás­ból tör­té­nő távo­zá­sa­kor azt lakat­tal lezárja.

A férfi 2017. októ­ber 13-án, a sér­tett távol­lé­tét kihasz­nál­va a bezárt háló­szo­bá­ba bement úgy, hogy az ajtó lakat­pánt­ját csa­var­hú­zó­val kife­szí­tet­te, majd az éjje­li szek­rény­ben lévő 50.000 forint kész­pénzt ellopta.

A férfi koráb­ban is köve­tett el lopást, mely bűn­cse­lek­mény miatt az ügyész­ség vele szem­ben már vádat emelt. Erre tekin­tet­tel a járá­si ügyész­ség a mos­ta­ni vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ügye­ket egye­sít­se, és egy eljá­rás­ban bírál­ja el az azo­kat, továb­bá a vád­lot­tal szem­ben fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.