Főoldal » Archív » A vádlott az idős sértett bizalmába férkőzött, majd meglopta

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a sér­tett házá­ban gon­do­zó­ként mutat­ko­zott be és miu­tán az idős férfi őt been­ged­te a házá­ba, tőle kész­pénzt lopott.

2018. augusz­tus 1-jén 14 óra körü­li idő­pont­ban a vád­lott egy deb­re­ce­ni ingat­lan udva­rán ész­re­vet­te az idős sér­tet­tet, aki nehéz­ke­sen és las­san moz­gott. Ekkor a vád­lott a nyi­tott kapun át bement a ház bejá­ra­tá­ig. Az ajtó­ban talál­ko­zott össze a sér­tet­tel, aki­nek elő­ad­ta, hogy taka­rí­tást és ebéd­ki­szál­lí­tást vál­lal, ezért át kell néz­nie a lakást, lát­nia kell, hogy a sér­tett milyen körül­mé­nyek között él.

A sér­tett a vád­lot­tat been­ged­te, aki min­den helyi­ség­be bement, szét­né­zett, hogy milyen érték­tár­gyat lop­hat­na el.

A vád­lott, miu­tán végig­jár­ta a házat, oda­ment a kony­há­ban lévő sér­tett­hez és közöl­te vele, hogy vissza­megy a nap­pa­li­ba, ahová ekkor már a sér­tett nem ment utána. A deb­re­ce­ni férfi a nap­pa­li szek­ré­nyen lévő, cukor­kás papír­ba rej­tett 60.000,- Ft-ot elvet­te, majd eltá­vo­zott a helyszínről.

A vád­lott által az idős korá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sér­tett­nek oko­zott kár nem térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső vád­lott ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.