Főoldal » Archív » A vádlott édesanyját ütötte el az elszabadult gépkocsi

Köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­val vádol­ta meg a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség azt a sal­gó­tar­já­ni fér­fit, aki nem húzta be meg­fe­le­lő mér­ték­ben gép­ko­csi­ja kézi­fé­két, az autó pedig halál­ra gázol­ta a férfi édesanyját.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2019. szep­tem­ber 30-án autó­já­val a lakó­in­gat­la­na udva­rá­ról kívánt kihaj­ta­ni a ház előt­ti úttest­re. A kapu­be­ál­ló merő­le­ge­sen tor­kol­lik a köz­út­ba, erő­tel­jes, 14˚ lej­té­sű, az udvar síkja az úttest­hez képest három méter­rel maga­sab­ban van. Az ingat­lant kife­lé nyíló két­szár­nyú kapu választ­ja el a közterülettől.

A vád­lott a garázs­ból kiáll­va a gép­ko­csit ele­jé­vel a kapu irá­nyá­ba meg­ál­lí­tot­ta, a kézi­fé­ket egy kat­ta­nás­nyi magas­ság­ban húzta fel, és kiszállt, hogy kinyis­sa a két­szár­nyú kaput, a motort járva, a jármű sebes­ség­vál­tó­ját üres­ben hagyta.

Miköz­ben a kapu­hoz ment és annak mind­két szár­nyát kinyi­tot­ta, kijött az udvar­ra az édes­any­ja. A nő a nagy szél miatt a nyi­tott kapu­ban a kezé­vel kitá­masz­tot­ta a jobb olda­li kapu­szár­nyat. Ekkor a lej­tős terü­le­ten a nem meg­fe­le­lő­en rög­zí­tett sze­mély­gép­ko­csi meg­in­dult a kapu felé, mint­egy 23-28 km/h sebes­ség­re gyor­sult, és a kapu­nál a nő lábá­nak hátsó részé­nek ütkö­zött, aki ettől egyen­sú­lyát veszt­ve hát­tal ráesett az út irá­nyá­ba hala­dó autó motorháztetejére.

Éppen akkor érke­zett a ház előt­ti útsza­kasz­ra egy után­fu­tót von­ta­tó sze­mély­gép­ko­csi, ami­kor a vád­lott autó­ja – gép­ház­te­te­jén a sér­tet­tel – a nyi­tott kapun át kigu­rult az úttest­re. Az autó az után­fu­tó jobb olda­lá­nak ütközött.

A sér­tett az ütkö­zés után az úttest­re zuhan­va olyan súlyos, az élet­tel össze­egyez­tet­he­tet­len sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

A nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a kézi­fék, amennyi­ben azt a vád­lott meg­fe­le­lő mér­ték­ben, 10-11 kat­ta­ná­sig behúz­ta volna, alkal­mas lett volna a gép­ko­csi meg­fe­le­lő rög­zí­té­sé­re, de annak mind­össze egy kat­ta­nás­nyi fel­hú­zá­sa nem volt képes a jármű elsza­ba­du­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra. A KRESZ sze­rint jár­mű­vet őri­zet­le­nül hagy­ni abban az eset­ben sza­bad, ha a veze­tő gon­dos­ko­dott arról, hogy a jármű önma­gá­tól ne indul­has­son el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a kellő figyel­met és körül­te­kin­tést elmu­lasz­tó férfi ellen, mely­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást, és a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indít­vá­nyoz­ta.