Főoldal » Archív » A vádlott elsodort egy kerékpárost, a sérültet magára hagyta, majd a nap folyamán ittasan vezetett

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki Berettyó­új­fa­lut elhagy­va, lakott terü­le­ten kívül az autó jobb olda­li tük­ré­vel elso­dort egy kerék­pá­rost, azon­ban részé­re nem nyúj­tott segít­sé­get, majd a nap folya­mán sze­szes­ital fogyasz­tást köve­tő­en gép­ko­csit veze­tett.

2018. októ­ber 6-án reg­gel 9.00 óra körü­li idő­pont­ban a vád­lott egy sze­mély­gép­ko­csi­val egye­dül köz­le­ke­dett Berettyó­új­fa­lu­ból Szent­pé­ter­szeg felé.

Útja során ész­lel­te a vele azo­nos irány­ban, sza­bá­lyo­san, a kerék­pár­ján hala­dó sér­tet­tet, akit meg­elő­zött, azon­ban nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got, ezért a gép­jár­mű jobb olda­li tükre neki­üt­kö­zött a sér­tett bal kar­já­nak. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett a kerék­pár­ral az útpad­ká­ra esett és az autó vissza­pil­lan­tó tükre is letört, az úttes­ten szét­szó­ró­dott.

A vád­lott ész­lel­te a bal­ese­tet, de a hely­szí­nen nem állt meg, nem győ­ző­dött meg arról, hogy a kerék­pá­ros megsérült-e, segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló bal sing­csont­tö­rést szen­ve­dett.

sér­tett sérü­lé­se a vádlott több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben kelet­ke­zett .

A nap folya­mán a vád­lott több köze­li tele­pü­lé­sen is meg­for­dult a gép­jár­mű­vel, a veze­tés előtt azon­ban sze­szes­italt fogyasz­tott, amely­nek ténye a vele szem­ben alkal­ma­zott rend­őri intéz­ke­dés során meg­ál­la­pít­ha­tó volt.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­la kere­té­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.