Főoldal » Archív » A vádlott erőszakkal akarta magával vinni a különélő élettársát

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki külön­élő élet­tár­sát több­ször meg­ütöt­te és aka­ra­ta elle­né­re be akar­ta ültet­ni az autójába.

A vád­lott és a sér­tett 2019. júni­us 23-ig élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek, azon­ban közöt­tük a viszony meg­rom­lott, ezért az álla­po­tos asszony ekkor elköl­tö­zött a Haj­dú­szo­bosz­lón élő nagyszüleihez.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. júni­us 24-én, tele­fo­non meg­be­szél­te a sér­tet­tel, hogy még aznap a nagy­szü­lői ház­nál beszél­ni fog­nak a kap­cso­la­tuk­ról. A férfi dél­után autó­val ment a sér­tett nagy­szü­le­i­nek házá­hoz,  a sér­tett kiment hozzá az utcára.

Ekkor a vád­lott fel­szó­lí­tot­ta élet­tár­sát, hogy üljön be az autó­ba, azon­ban a sér­tett ennek nem tett ele­get. A vád­lott fel­dü­hö­dött és a nőt a kar­já­nál meg­fog­ta, majd belök­te a jármű hátsó ülé­sé­re. A férfi meg­pró­bál­ta bezár­ni az ajtót, azon­ban a sér­tett ezt nem hagyta.

A sér­tett­nek sike­rült kiszáll­nia a jár­mű­ből és besza­ladt a ház udva­rá­ra. A vád­lott utá­na­ment, az udva­ron két­szer ököl­lel arcul ütöt­te, majd több méte­ren keresz­tül a hajá­nál fogva rán­gat­ta és von­szol­ta magá­val a gép­ko­csi felé. A vád­lott cse­lek­mé­nyét látta a sér­tett nagy­ap­ja, és meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni azt, hogy a férfi az uno­ká­ját elvi­gye, azon­ban az idős fér­fit a vád­lott a vál­lá­nál meg­lök­te, aki emi­att hanyatt esett. A vád­lott az élet­tár­sát tovább rán­gat­ta az autó felé, azon­ban a sér­tett is elesett. Ekkor a vád­lott hir­te­len beült az autó­ba és eltá­vo­zott a helyszínről.

A sér­tett­nek a cse­lek­mény követ­kez­té­ben sérü­lé­se nem kelet­ke­zett, azon­ban könnyű testi sér­tés miatt a vád­lot­tal szem­ben jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a nyo­mo­zás során, kérte a férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re voná­sát ezen cse­lek­mény miatt.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban hal­ma­za­ti bün­te­té­sül pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.