Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » A vádlott felelőtlen magatartása következtében szenvedett súlyos sérüléseket a barátja-a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki kábí­tó hatá­sú szer befo­lyá­sa alatt vezet­te a sze­mély­gép­ko­csit és egy jár­mű­sze­rel­vény­nek ütközött.

 2019. júni­us 27-én, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en rövid­del a vád­lott szer­ve­ze­té­be veze­té­si képes­sé­get erő­sen befo­lyá­so­ló szer került. A férfi bódult álla­pot­ban 21 óra körül autó­ba ült és a 47-es számú főúton Sáránd felől Deb­re­cen felé haladt. Az autó­ban a jobb olda­li első ülé­sen uta­zott a sér­tett. A gép­ko­csi­ban csak a vád­lott hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övét.

A vád­lott Mikep­ércs bel­te­rü­le­tén haladt, ami­kor utol­ért egy menet­rend sze­rin­ti hely­kö­zi jára­tú autó­buszt és azt meg akar­ta előz­ni. A férfi bódult­sá­gá­ból eredő nagy­fo­kú kon­cent­rá­ció­hi­ány foly­tán a lakott terü­le­ten belül meg­en­ge­dett 50 km/óra sebes­sé­get fel­vé­ve kezd­te meg az autó­busz elő­zé­sét, azon­ban ezután nem gyor­sí­tott, egy ideig a főút bal olda­li for­gal­mi sáv­já­ban haladt a jobb olda­li for­gal­mi sáv­ban köz­le­ke­dő autó­busz mel­lett. A vád­lott álla­po­ta miatt nem ész­lel­te, hogy vele szem­ben a bal olda­li for­gal­mi sáv­ban érke­zik egy jár­mű­sze­rel­vény. A veze­tő vész­fé­ke­zett és több­szö­ri fény­jel­zés­sel és dudá­lás­sal igye­ke­zett bal­eset­el­há­rí­tó maga­tar­tás­ra ösz­tö­nöz­ni a vád­lot­tat, de ennek elle­né­re a férfi 50 km/óra sebes­ség­gel fron­tá­li­san neki­haj­tott a már majd­nem álló jár­mű­sze­rel­vény­nek. Az ütkö­zés ere­jé­től a sze­mély­gép­ko­csi több mint 9 méter­re vissza­lö­kő­dött az úttesten.

A nagy erejű ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett test­szer­te 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket, tüdő­zú­zó­dást és agy­zú­zó­dást szen­ve­dett. Sérü­lé­sei mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyógyultak.

A bal­eset és a sér­tett sérü­lé­sei a vád­lott több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként keletkeztek.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.