Főoldal » Archív » A vádlott gyorshajtása miatt négy gépkocsi ütközött

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki teher­gép­ko­csi­val túl gyor­san haj­tott és a köve­té­si távol­sá­got sem tar­tot­ta be, ezért egy lán­co­la­tos ütkö­zést idé­zett elő.

 A lét­avér­te­si férfi jár­mű­sze­rel­vénnyel haladt a 48-as számú főúton Vámosp­ércs felől Deb­re­cen irá­nyá­ba 80-90 km/h sebes­ség­gel annak elle­né­re, hogy az adott úton meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­ség teher­gép­jár­mű­vek szá­má­ra 70 km/h.

Hala­dá­sa során rész­ben figyel­met­len­ség­ből, rész­ben pedig a gyors­haj­tá­sá­ból adó­dó­an nem tar­tott meg­fe­le­lő köve­té­si távol­sá­got és későn ész­lel­te azt, hogy előt­te egy teher­gép­ko­csi las­sít. Hir­te­len féke­zett, azon­ban kb. 80 km/h sebes­ség­gel hátul­ról neki­üt­kö­zött a teher­gép­ko­csi­nak, ami az úton kereszt­be for­dult és a bal olda­li első részé­vel neki­üt­kö­zött az előt­te álló és sza­bá­lyo­san balra kanya­rod­ni szán­dé­ko­zó sze­mély­gép­ko­csi­nak. Az irá­nyít­ha­tat­lan­ná vált teher­au­tó a jobb olda­li árok­ba sod­ró­dott, és egy táv­ve­ze­té­ket tartó osz­lop­nak ütkö­zött, ami kettétört.

Az ütkö­zés­től a vád­lott által veze­tett jár­mű­sze­rel­vény áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li sávba, és itt össze­üt­kö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő személygépkocsival.

A bal­eset­so­ro­zat követ­kez­té­ben a teher­gép­ko­csi veze­tő­je 8 napon túl gyó­gyu­ló bor­da­tö­rést, illet­ve agy­ráz­kó­dást szenvedett.

A bal­eset­hez és a sérü­lés­hez a vád­lott több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa vezetett.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­la kere­té­ben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tést szab­jon ki.