Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A vádlottak az éjszakai szórakozást követően kirabolták ismerősüket

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három férfi ellen, akik szó­ra­ko­zás­ból haza­fe­lé tart­va utol­ér­ték egy isme­rő­sü­ket, őt meg­ver­ték, majd érté­ke­it elvették.

A fel­nőtt­ko­rú vád­lott és két fia­tal­ko­rú társa 2018. ápri­lis 14-én az éjsza­kai órák­ban Berettyó­új­fa­lu bel­vá­ro­sá­ban egy klub­ban tar­tóz­kod­tak, szó­ra­koz­tak és ita­loz­tak. Egy másik tár­sa­ság­ban jelen volt a sér­tett is, aki 2018. ápri­lis 15-én a haj­na­li órák­ra már erő­sen ittas álla­pot­ba került, majd 3:00 óra körül gya­lo­go­san egye­dül indult hazafelé.

Rövid­del ezt köve­tő­en a három vád­lott is elhagy­ta a szó­ra­ko­zó­he­lyet, együt­te­sen ugyan­azon az utcán halad­tak, ahol a sér­tett. A vád­lot­tak rövid idő eltel­té­vel utol­ér­ték a sér­tet­tet, akit az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott már korább­ról is ismert. Ennek okán ez a vád­lott meg­szó­lí­tot­ta az ittas fér­fit és ciga­ret­tát kért tőle. A sér­tett a mell­ka­sán átve­tett övtás­ká­ból elő­vet­te a ciga­ret­tás­do­bo­zát és meg­kí­nál­ta őket. A vád­lot­tak ész­re­vet­ték, hogy a sér­tett övtás­ká­já­ban van egy mobil­te­le­fon és össze­haj­to­ga­tott papír­pénz. Ekkor közö­sen elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik a sér­tett értéktárgyait.

A fel­nőtt vád­lott száj­ba rúgta a sér­tet­tet, ezután az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott egy­szer őt tenyér­rel arcul ütöt­te, majd a férfi nyi­tott övtás­ká­já­ból kivet­te a mobil­te­le­font és a készpénzt.

A sér­tett ezt ész­lel­ve fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­ta­kat, hogy azo­kat adják vissza, azon­ban ekkor a fel­nőtt vád­lott őt ismé­tel­ten száj­ba rúgta, ami­nek hatá­sá­ra a férfi össze­gör­nyedt, majd a föld­re rogyott. A két erő­sza­kos maga­tar­tást tanú­sí­tó vád­lott tevé­keny­sé­ge alatt mind­vé­gig a közel­ben tar­tóz­ko­dott a fia­tal­ko­rú tár­suk is, jelen­lé­te báto­rí­tó­lag hatott a többiekre.

A vád­lot­tak ezután elfu­tot­tak a hely­szín­ről, egyi­kük eltet­te a mobil­te­le­font, majd egy köze­li téren a kész­pénzt egy­más között elosz­tot­ták, a lopott pénz nagy részét még azon az éjsza­kán elköltötték.

A nyo­mo­zás során a vád­lot­tak­tól lefog­la­lás és a sér­tett­nek tör­té­nő vissza­adás útján a közel 43.000,- Ft kár­ból mind­össze 4.080,- Ft térült meg.

A sér­tett a két vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben az arc több pont­ján zúzó­dá­sos és hor­zso­lá­sos 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Figye­lem­mel azon­ban a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, a sérült test­tá­jék­ra, a két vád­lott szán­dé­ka 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban a fel­nőtt vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, a két fia­tal­ko­rú vád­lott javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sé­nek elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a meg nem térült kár össze­gé­nek meg­fe­le­lő vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el a bíró­ság a vád­lot­tak­kal szemben.