Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A vádlottak padjára került a nevelt gyermekeit bántalmazó férfi - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 46 éves férfi ellen, aki a kez­de­ti csa­lá­di­as együtt­élést köve­tő­en rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta a vele élő nevelt lányait.

A vád sze­rint a férfi 2015 janu­ár­já­ban kelt egybe az édes­anyá­val, aki akkor egy hét­éves, illet­ve egy négy­éves kis­lányt vitt a házas­ság­ba. A Füzes­abony­ban élő pár­nak nem­so­ká­ra szü­le­tett egy közös fiú­gyer­me­ke is. A neve­lő­apa és a lányok között hosszú időn át jó volt a viszony, az állan­dó mun­ka­he­lyen dol­go­zó férfi meg­fe­le­lő­en nevel­te a kicsi­ket. 2020 őszé­re azon­ban meg­vál­to­zott a hely­zet, a vád­lott véde­ke­zé­se sze­rint azért, mert a nagyob­bik, kama­szo­dó lány gyak­ran „hisz­ti­zett”, és álta­la kifo­gá­solt módon beszélt vele.

Ennek az lett a követ­kez­mé­nye, hogy ekkor­tól egé­szen 2021 tava­szá­ig a férfi heti rend­sze­res­ség­gel, több alka­lom­mal rán­gat­ta a lányt a kar­já­nál fogva, vala­mint nyi­tott tenyér­rel ráütött mind­két test­vér kezé­re, arcá­ra, tom­po­rá­ra, illet­ve több­ször a haju­kat is meg­ci­bál­ta. A bán­tal­ma­zá­sok a gyer­mek­ko­rú sér­tet­tek tes­tén alkal­ma­sint bőr­pír­ral járó sérü­lé­se­ket hagy­tak. A lányok egész­sé­ges értel­mi és érzel­mi fej­lő­dé­sét a neve­lő apjuk agresszív visel­ke­dé­se nagy mér­ték­ben veszélyeztette.

Mind­ezek miatt a gyám­ha­tó­ság köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás kere­té­ben mind­há­rom kis­ko­rú véde­lem­be véte­lé­ről hatá­ro­zott, a bíró­ság pedig – egy koráb­bi peren kívü­li eljá­rás­ban – meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el, ami­nek értel­mé­ben a ter­helt köte­les volt meg­ha­tá­ro­zott ideig távol­tar­ta­ni magát mind a meg­fé­lem­lí­tett csa­lád­tag­ja­i­tól, mind a közös lakóhelyüktől.

A járá­si ügyész­ség most, a rend­őr­sé­gi nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en, a bün­te­tő­el­já­rás­ban két rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re könnyű testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki beis­me­rő val­lo­mást tett és meg­bá­nó maga­tar­tást tanúsított.

A vád­ha­tó­ság a bün­te­tő­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­ezek­re figye­lem­mel pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint hatá­ro­zott idejű, gyer­me­kek­kel kap­cso­la­tos fog­lal­ko­zá­sok­tól és tevé­keny­sé­gek­től tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt vele szemben.