Főoldal » Hírek » A válófélben lévő feleségére késsel támadó férfi letartóztatását indítványozza az ügyészség - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés kísér­le­te és zak­la­tás miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint vasár­nap este Kecs­ke­mé­ten, egy bevá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban, az autó­já­ból kiszáll­ni készü­lő, váló­fél­ben lévő fele­sé­gé­re egy zacs­kó­ba cso­ma­golt kés­sel rátá­madt és a kezén megsebesítette.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 2020. novem­ber 8-án, dél­után, egy kecs­ke­mé­ti bevá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban oda­lé­pett az autó­já­ból kiszáll­ni készü­lő, váló­fél­ben lévő fele­sé­gé­hez és egy nylon­ba cso­ma­golt, 14 cm pen­gé­jű kés­sel rátá­madt. A hir­te­len táma­dás miatt az asszony véde­ke­zés­kép­pen mind­két kezét fel­emel­te, ezért a szú­rás a jobb kezé­nek tenye­rét érte. A férfi a sér­tet­tet még távo­zá­sa­kor is a meg­ölé­sé­vel fenyegette.

A kecs­ke­mé­ti rend­őrök a fér­fit őri­zet­be vet­ték és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és a zak­la­tás súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihallgatták.

Az ügyész­ség sze­rint a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bizo­nyí­tást az eljá­rás jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val meg­ne­he­zí­te­né. Emel­lett a bűn­is­mét­lés veszé­lye is indo­kol­ja a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét, mivel a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el.