Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Vas Megyei Főügyészség évértékelő összügyészi értekezletet tartott

A 2018. évi ügyé­szi tevé­keny­ség érté­ke­lé­se kap­csán összügy­é­szi érte­kez­le­tet tar­tot­tak a Vas Megyei Főügyész­sé­gen, melyen jelen volt a Leg­főbb Ügyész­ség részé­ről dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes, leg­főbb ügyész­sé­gi taná­csos is.

Dr. Simon József főügyész össze­fog­la­ló­já­ban kiemel­te, hogy a Vas megyei ügyé­szi szer­vek a tava­lyi év kihí­vá­sai, a vál­to­zó jog­sza­bá­lyi kör­nye­zet és az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés­re átté­rés köze­pet­te is tör­vé­nye­sen, haté­ko­nyan és idő­sze­rű­en lát­ták el a munkájukat.

Az ügyész­ség bün­te­tő­jo­gi tevé­keny­sé­gé­ről dr. Szé­kely Tamás főügyész­he­lyet­tes elmond­ta, hogy az ismert­té vált bűn­cse­lek­mé­nyek száma több mint tize­dé­vel csök­kent a megyé­ben az előző évhez képest, így Vas megye tovább­ra is az ország bűn­ügyi­leg leg­ke­vés­bé fer­tő­zött terü­le­té­hez tartozik.

Hang­sú­lyoz­ta továb­bá, hogy az ügyek két­har­ma­dá­ban az eljá­rást gyor­sí­tó jog­in­téz­mé­nyek alkal­ma­zá­sá­ra került sor, az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­re való átál­lás zök­ke­nő­men­te­sen meg­tör­tént, a vád­ered­mé­nyes­sé­gi muta­tó pedig a koráb­bi évek­hez hason­ló­an 2018. évben is magas volt.

A köz­jo­gi tevé­keny­ség kap­csán Tánczos­né dr. Kiss Éva főügyész­he­lyet­tes elő­ad­ta, hogy ezen a szak­te­rü­le­ten Vas megyé­ben az ügyek száma csak­nem tize­dé­vel nőtt az előző évi­hez képest, ami első­sor­ban annak köszön­he­tő, hogy a köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­let ügyé­szei foko­zott figye­lem­mel éltek a jog­sza­bá­lyok adta lehe­tő­sé­gek­kel. Kiemelt figyel­met for­dí­tot­tak a fogyasz­tó­vé­de­lem terü­le­té­re, azon belül első­sor­ban az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek jog­sze­rű­sé­gé­nek ellen­őr­zé­sé­re, vala­mint tovább­ra is foko­zott figye­lem­mel kísér­ték a gyermek- és fia­tal­ko­rú­ak­kal, a kör­nye­zet­vé­de­lem­mel és a cégek­kel kap­cso­la­tos ügyeket.

Rámu­ta­tott továb­bá, hogy a büntetés-végrehajtási szak­te­rü­let ügyé­szei az előző évi­hez képest csak­nem ötö­dé­vel meg­nö­ve­ke­dett ügy­for­ga­lom mel­lett is haté­ko­nyan és idő­sze­rű­en lát­ták el feladataikat.

Dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes szin­tén érté­kel­te a Vas megyei ügyész­sé­gek 2018. évi tevé­keny­sé­gét, meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a megye ügyész­sé­ge­i­nek mun­ká­ját a múlt évben is a szak­sze­rű­ség, a tör­vé­nyes­ség és az idő­sze­rű­ség jel­le­mez­te. Elis­me­ré­sét fejez­te ki a köz­jo­gi szak­ág fogyasz­tó­vé­de­lem, kör­nye­zet­vé­de­lem és cég­jog terü­le­tén elért ered­mé­nyei miatt, majd meg­kö­szön­te az ügyé­szek tava­lyi évben nyúj­tott teljesítményét.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA