Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » A védői perújítási kérelem elutasítását kezdeményezi a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a BA Zrt. vesztegetéses bűnügyében

Az úgy­ne­ve­zett rep­té­ri vesz­te­ge­té­si bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2016 októ­be­ré­ben hozott és 2017 máju­sá­ban jog­erős íté­le­té­vel a II. rendű ter­hel­tet foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben és vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 5 évi bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 évre a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a II. rendű ter­helt mint a BA Zrt. jogi igaz­ga­tó­ja úgy adott ügy­vé­di iro­dák­nak meg­bí­zást, hogy a mun­ka­díj meg­ha­tá­ro­zott részét visszakérte.

A II. rendű ter­helt védő­je 2020 júli­u­sá­ban per­újí­tá­si kére­lem­mel élt, vitat­va a jog­erős alap­íté­let­tel meg­ál­la­pí­tott minő­sí­tés törvényességét.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség napok­ban elő­ter­jesz­tett ügyé­szi indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál a védői per­újí­tá­si kére­lem eluta­sí­tá­sát, mert az nem tar­tal­maz olyan új ada­tot, tényt vagy körül­ményt, amely­re ala­pí­tot­tan a per­újí­tá­si eljá­rás elren­de­lé­sé­nek lenne helye.

Dr. Csiha Gábor alez­re­des mb. kato­nai osz­tály­ve­ze­tő ügyész, saj­tó­szó­vi­vő; csiha.gabor@mku.hu, 0630 598 3319