Főoldal » Archív » A veszélyhelyzet ellenére a közös lakás elhagyására kényszerítette idős édesanyját – letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a sze­ge­di fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki több­szö­ri fenye­ge­tés­sel, ille­tő­leg bán­tal­ma­zás­sal arra kény­sze­rí­tet­te 85 éves édes­any­ját, hogy a közö­sen hasz­nált laká­su­kat hagy­ja el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi huza­mo­sabb ideje együtt él édes­any­já­val az álta­luk közö­sen hasz­nált sze­ge­di lakás­ban. Az elmúlt hóna­pok­ban több alka­lom­mal is a gya­nú­sí­tott ittas álla­pot­ban azt kia­bál­ta a sér­tett­nek, hogy köl­töz­zön ki a ház­ból, mert ha nem teszi, akkor hív vala­kit, aki ezt elin­té­zi. A fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra, vala­mint a gya­nú­sí­tott erő­sza­kos fel­lé­pé­sé­re az idős nő több alka­lom­mal is elhagy­ta a lakást átme­ne­ti jelleggel.

A gya­nú­sí­tott előbb 2020. ápri­lis 21én, itta­san, a dél­utá­ni órák­ban meg­rug­dos­ta édes­any­ját a lakás elha­gyá­sá­ra szóló fel­szó­lí­tás mel­lett. Ugyan­ezt a férfi négy nap múlva is meg­is­mé­tel­te, ami­kor a hajá­nál fogva rán­tot­ta le a sér­tet­tet a föld­re, majd a kar­ja­it meg­szo­rít­va közöl­te fenye­ge­té­se­it. A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el a kezén, ille­tő­leg a lábán.

A fen­ti­e­ket köve­tő­en, május 1-én, a kora dél­utá­ni órák­ban a gya­nú­sí­tott ismé­tel­ten ittas álla­pot­ban fenye­ge­tőz­ve szó­lí­tot­ta fel édes­any­ját a lakás elha­gyá­sá­ra, aki az előző napok bán­tal­ma­zá­sai miatt az ingat­lan­ból kisza­ladt, és csak akkor ment vissza, ami­kor a rend­őr­sé­get érte­sí­tet­te, vala­mint a férfi a lakást elhagyta.

A kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Indít­vá­nyá­ban az ügyész­ség külön hivat­ko­zott arra, hogy a gya­nú­sí­tott a cse­lek­ményt a koro­na­ví­rus miat­ti veszély­hely­zet alatt is foly­tat­ta, arra kény­sze­rít­ve az élet­ko­rá­nál fogva foko­zot­tan veszé­lyez­te­tett édes­any­ját, hogy elhagy­ja a szá­má­ra biz­ton­sá­got jelen­tő otthont.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott és elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi időtartamra.

A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.