Főoldal » Hírek » Rendezvények » A világháló árnyoldala

A Pest Megyei Főügyész­ség ezzel a cím­mel szer­ve­zett szak­mai napot a gyer­mek­por­nog­rá­fia haté­kony bizo­nyí­tá­sa köré­ben fel­me­rü­lő kérdésekről.

A Pest Megyei Főügyész­sé­gen 2019. május 7-én a gyer­mek­por­nog­rá­fia haté­kony bizo­nyí­tá­sa köré­ben fel­me­rü­lő kér­dé­sek­ről szak­mai nap került megrendezésre.

A téma elő­adói között sze­re­pelt a Nem­ze­ti Média- és Hír­köz­lő Ható­ság mun­ka­tár­sa, aki az inter­net hot­line szol­gál­ta­tás során szer­zett tapasz­ta­la­ta­i­ról szá­molt be a hall­ga­tó­ság­nak. Elő­adá­sá­ban kiemel­te az inter­ne­tes zak­la­tás és a pedo­fil tar­tal­mak ész­le­lé­se során tett intéz­ke­dé­se­ik sorát.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Kiber­bű­nö­zés Elle­ni Főosz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói a gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt indult bűn­ügyek nyo­mo­zá­sá­nak álta­lá­nos pro­to­koll­ját és egy konk­rét, sike­re­sen fel­tárt bűn­ügy tör­té­ne­tét mutat­ták be lépés­ről lépésre.

A Pest Megyei Főügyész­ség cso­port­ve­ze­tő ügyé­sze, dr. Kökényesi-Bartos Atti­la ügyé­szi szem­pont­ból ábrá­zol­ta a gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt indult ügyek­kel kap­cso­la­tos teen­dő­ket. A bün­te­tő­el­já­rás vetü­le­té­ben fel­me­rü­lő kér­dé­se­ken és azok meg­ol­dá­sa­in túl szót ejtett az  inter­ne­tes ano­ni­mi­tást elő­se­gí­tő TOR szol­gál­ta­tás­ról. A hall­ga­tó­ság előtt fel­vil­lan­tot­ta e bűn­cse­lek­mény szín­te­re­it, az IP címek, port szá­mok, vala­mint a dark-net világát.

A szak­mai nap igen szé­les kör­ben fel­kel­tet­te a kol­lé­gák figyel­mét. Az elő­adá­so­kat Pest megye és a fővá­ros ügyé­sze­in túl Bács-Kiskun megye, Nóg­rád megye ügyé­szei, a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék bírái, a Pest Megyei Rend­őr­fő­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói és az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet mun­ka­tár­sai is meghallgatták.