Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Visegrádi Csoport Legfőbb Ügyészeinek Visegrádi Nyilatkozatáról

A Viseg­rá­di Cso­port tag­ál­la­ma­i­nak leg­főbb ügyé­szei a közös nyi­lat­ko­zat­tal zárult viseg­rá­di tanács­ko­zá­su­kon átte­kin­tet­ték az Euró­pai Ügyész­ség fel­ál­lí­tá­sá­val kap­cso­la­tos nyi­tott kér­dé­se­ket, továb­bá dek­la­rál­ták, hogy az igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés min­den lehet­sé­ges esz­kö­zé­vel fel­lép­nek a ter­ro­riz­mus és a kiber­bű­nö­zés ellen.

A Viseg­rá­di Cso­port tag­ál­la­ma­i­nak leg­főbb ügyé­szei immár hete­dik alka­lom­mal, 2018. szep­tem­ber 3-5. napja között Viseg­rá­don talál­koz­tak. A tanács­ko­zá­son – amely­nek Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész volt a házi­gaz­dá­ja – Pavel Zeman cseh leg­főbb ügyész, Jaro­mir Ciz­nár szlo­vák leg­főbb ügyész és Bog­dan Swi­ecz­kows­ki len­gyel leg­főbb ügyész helyet­tes vezet­te dele­gá­ció vett részt. A talál­ko­zót Ladis­lav Ham­ran, az Euro­just elnö­ke, egy­ben szlo­vák nem­ze­ti tagja is meg­tisz­tel­te a jelenlétével.

A leg­főbb ügyé­szek leszö­gez­ték, hogy az Euró­pai Ügyész­ség fel­ál­lí­tá­sa nem jár­hat a nem­zet­kö­zi igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés már léte­ző és jól műkö­dő intéz­mé­nye­i­nek gyen­gí­té­sé­vel. A leg­főbb ügyé­szek kiemel­ten szük­sé­ges­nek tar­tot­ták az Euro­just műkö­dé­sé­nek és kapa­ci­tá­sa­i­nak sér­tet­len meg­őr­zé­sét, külö­nös tekin­tet­tel arra is, hogy ez a szer­ve­zet köz­pon­ti sze­re­pet ját­szik az Euró­pai Ügyész­ség hatás­kö­rén kívül eső bün­te­tő­ügyek­ben foly­ta­tott együttműködésben.

A leg­főbb ügyé­szek egyet­ér­tet­tek abban, hogy az igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés min­den lehet­sé­ges esz­kö­zé­vel fel­lép­nek az újon­nan meg­je­lent pénz­for­gal­mi esz­kö­zök és tech­ni­kák ter­ro­ris­ta célok­ra tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sa ellen, illet­ve hogy kiemelt cél a ter­ro­riz­mus támo­ga­tá­sá­ra szánt javak és for­rá­sok fel­de­rí­té­se, befa­gyasz­tás és elvonása.

A leg­főbb ügyé­szek foko­zott és közös figyel­met for­dí­ta­nak a kiber­bű­nö­zés min­den for­má­já­ra, külö­nös tekin­tet­tel az infor­má­ci­ós rend­sze­rek elle­ni táma­dá­sok­ra, vala­mint a szel­le­mi tulaj­don elle­ni inter­ne­tes bűnö­zés és az inter­net­hez kap­cso­ló­dó gyer­mek­por­nog­rá­fia vissza­szo­rí­tá­sá­ra, továb­bá a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel össze­füg­gés­ben alkal­ma­zott zsa­ro­ló­ví­ru­sok­kal, a sötét inter­net­tel és a vir­tu­á­lis nevek­kel való visszaélésre.

A kiber­bű­nö­zés elle­ni haté­kony fel­lé­pés az infor­má­ci­ós tech­no­ló­gia roha­mos fej­lő­dé­sé­vel lépést tartó új ügyé­szi szem­lé­let­mó­dot, folya­ma­tos kép­zést, a haté­kony meg­ol­dá­sok meg­osz­tá­sát és a bűn­ül­dö­ző ható­sá­gok­kal, vala­mint az infor­ma­ti­kai szak­ér­tők­kel tör­té­nő szo­ros együtt­mű­kö­dést kíván. A Viseg­rá­di Cso­port leg­főbb ügyé­szei kész­sé­gü­ket fejez­ték ki aziránt, hogy biz­to­sít­ják a fel­hasz­ná­lók azo­no­sí­tá­sá­hoz, illet­ve a bűn­cse­lek­ményt meg­va­ló­sí­tó inter­ne­tes tar­tal­mak hoz­zá­fér­he­tet­len­né téte­lé­hez szük­sé­ges bizo­nyí­té­kok megosztását.

A leg­főbb ügyé­szek meg­ál­la­pod­tak abban, hogy jövő­re Len­gyel­or­szág­ban találkoznak.

V4DeclarationMagyar