Főoldal » Hírek » A Visegrádi Négyek legfőbb ügyészei Pozsonyban adtak ki szándéknyilatkozatot

A Viseg­rá­di Négyek leg­főbb ügyész­sé­gei között hosszú évek óta kiemelt fon­tos­sá­gú, folya­ma­tos és zavar­ta­lan az együtt­mű­kö­dés. A leg­főbb ügyé­szek immár tize­dik alka­lom­mal talál­koz­tak a 2012 óta éven­te min­dig másik ország­ban meg­ren­de­zett ese­mé­nyen. Az idei pozso­nyi meg­be­szé­lés részt­ve­vői szán­dék­nyi­lat­ko­za­tot fogad­tak el a kör­nye­ze­tet érin­tő bűn­cse­lek­mé­nyek elle­ni fel­lé­pés, vala­mint az ügyész­sé­gek bün­te­tő­jo­gon kívü­li terü­le­te­ken vég­zett tevé­keny­sé­ge témájában.

2022. szep­tem­ber 21-22-én Pozsony adott ott­hont a nagy hagyo­má­nyok­kal bíró talál­ko­zó­nak. A meg­be­szé­lé­sen a Maroš Žilin­ka szlo­vák leg­főbb ügyész, az Igor Stříž cseh leg­főbb ügyész, a Dari­usz Bars­ki len­gyel leg­főbb ügyész helyet­tes, vala­mint a dr. Polt Péter magyar leg­főbb ügyész által veze­tett dele­gá­ció vett részt.

A ren­dez­vény témá­ja a kör­nye­ze­tet érin­tő bűn­cse­lek­mé­nyek elle­ni fel­lé­pés haté­kony­sá­gá­nak növe­lé­sé­hez szük­sé­ges intéz­ke­dé­sek meg­vi­ta­tá­sa, vala­mint a részt­ve­vő orszá­gok ügyész­sé­ge­i­nek bün­te­tő­jo­gon kívü­li terü­le­te­ken vég­zett tevé­keny­sé­gé­nek bemu­ta­tá­sa volt.

A felek a talál­ko­zó végén szán­dék­nyi­lat­ko­za­tot fogad­tak el, amely­ben hang­sú­lyoz­ták, hogy a kör­nye­ze­tet érin­tő bűn­cse­lek­mé­nyek elle­ni fel­lé­pés fő esz­kö­ze az ezen bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­re szánt, vagy annak révén szer­zett esz­kö­zök és vagyon fel­ku­ta­tá­sa, záro­lá­sa, elvonása. 

Kiemel­ték a spe­ci­a­li­zá­ció és a kép­zé­sek szük­sé­ges­sé­gét, vala­mint mind a tag­ál­la­mok, mind a nem­ze­ti ható­sá­gok és a nem álla­mi szer­vek közöt­ti együtt­mű­kö­dés fontosságát.

A szán­dék­nyi­lat­ko­zat­ban a felek kitér­tek arra is, hogy a bün­te­tő­jo­gon kívü­li terü­le­te­ken vég­zett munka során a köz­ér­dek védel­mé­ben, a tör­vé­nyes­ség és az alap­ve­tő jogok biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben jár­nak el, a nem­zet­kö­zi egyez­mé­nyek szellemében.

A Viseg­rá­di Négyek leg­főbb ügyész­sé­gei között hosszú évek óta kiemelt fon­tos­sá­gú, folya­ma­tos és zavar­ta­lan az együttműködés.

Tavaly a magyar Leg­főbb Ügyész­ség látta ven­dé­gül a Viseg­rá­di Négyek leg­főbb ügyé­sze­it. A 2021. júni­u­si talál­ko­zó mel­lett, a meg­hí­vot­tak a magyar ügyész­ség 150 éves évfor­du­ló­já­ra ren­de­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­án is részt vettek.