Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » A vízvezeték felrobbantásával fenyegette meg rokonait – vádemelés lett a vége- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a meg­rom­lott csa­lá­di viszo­nyok miatt a víz­ve­ze­ték fel­rob­ban­tá­sá­val fenye­get­te meg a szom­széd­já­ban lakó unokahúgát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és roko­nai két szom­szé­dos ingat­lan­ban éltek egy Hód­me­ző­vá­sár­hely mel­let­ti tele­pü­lé­sen. A vád­lott és a szom­szé­dok közöt­ti viszony meg­rom­lott rész­ben abból adó­dó­an, hogy a vád­lott fel­té­te­le­zé­sei sze­rint az ő víz­ve­ze­té­ké­ből a szom­szé­dok jog­ta­la­nul véte­lez­ték a vizet. Emi­att a vád­lott 2019. nyara óta több sms-üzenetet kül­dött az uno­ka­hú­gá­nak, hogy szün­tes­se meg a két ingat­lan közöt­ti víz­ve­ze­ték leága­zást. Idén feb­ru­ár­tól kez­dő­dő­en a vád­lott, hogy nyo­ma­té­kot sze­rez­zen kéré­sé­nek, a telek­ha­tá­ron több alka­lom­mal göd­röt ásott, majd azt bete­met­te a leága­zás meg­ke­re­sé­se céljából.

A vád­lott 2020. feb­ru­ár 23-án a dél­előt­ti órák­ban ismé­tel­ten egy szö­ve­ges üze­ne­tet kül­dött a szom­széd­ban lakó uno­ka­hú­gá­nak. Az üze­net tar­tal­ma sze­rint a vád­lott talált egy csö­vet, amely tőle vezet vala­ho­vá és abba gázt fog vezet­ni, hogy meg­gyújt­sa és fel­rob­bant­sa, kide­rít­ve így, hogy hol a cső másik vége. Az üze­net­ben fog­lal­ta­kat komo­lyan véve a vád­lott uno­ka­hú­ga a rend­őr­sé­get érte­sí­tet­te ami­att is, mivel a férfi ismé­tel­ten egy göd­röt ásott a telekhatáron.

A hely­szín­re érke­ző jár­őrök azt tapasz­tal­ták, hogy a vád­lott éppen egy gáz­ke­ve­ré­ket tar­tal­ma­zó fla­kon­nal és egy ronggyal a kezé­ben tart a kiásott víz­ve­ze­ték­hez és a rend­őrök­nek is azt han­goz­tat­ta, hogy neki joga van ahhoz, hogy a veze­ték­be gázt vezet­ve azt fel­rob­bant­sa, mert így akar­ja kide­rí­te­ni, hogy hol a cső másik vége. Közöl­te azt is a rend­őrök­kel a férfi, hogy inkább bör­tön­be megy, de vég­hez viszi amit elter­ve­zett. Mivel több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem hagy­ta abba cse­lek­mé­nyét, vala­mint a fenye­ge­tő kije­len­té­se­it is ismé­tel­get­te, ezért őt előállították.

Az eljá­rás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lot­tól lefog­lalt gáz­ke­ve­ré­ket tar­tal­ma­zó fla­kon­nal a szom­szé­dos ingat­lan­ban, vagy az ott tar­tóz­ko­dók testi épsé­gé­ben kárt okoz­ni nem tudott volna. A kiásott gödör­ben levő víz­ve­ze­ték­be olyan mennyi­sé­gű gáz­ke­ve­ré­ket nem tudott volna bejut­tat­ni, amellyel rob­ba­nást okoz­ha­tott volna.

A vád­lott szö­ve­ges üze­ne­tei és a rend­őrök felé tett kije­len­té­sei azon­ban olyan, a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas valót­lan tény­ál­lí­tást tar­tal­maz­tak, amely a rend­őrö­ket arra kész­tet­te, hogy intéz­ked­je­nek az eset­le­ges köz­ve­széllyel járó ese­mény elhá­rí­tá­sá­ról, mert a vád­lott erre hivatkozott.

A járá­si ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.