Főoldal » Hírek » Volt barátnőjét a távoltartás elrendelése után is zaklatta - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a múlt héten indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint sza­kí­tá­suk után, 2020 augusz­tu­sá­tól zak­lat­ta, meg­ölés­sel, mun­ka­he­lyé­ről kirú­ga­tás­sal, gyer­me­ké­nek gyám­ha­tó­ság­gal tör­té­nő elve­te­té­sé­vel fenye­get­te volt barát­nő­jét egy Vas megyei város­ban, vala­mint bosszú­ból egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső oldal­ra a sér­tett intim fotó­it feltöltötte.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi, sza­kí­tá­suk után, 2020 augusz­tu­sá­tól a sér­tet­tet több­ször meg­vár­ta és a kap­cso­la­tuk foly­ta­tá­sá­ra akar­ta ráven­ni. Ami­kor a sér­tett erre nemet mon­dott, meg­ölés­sel fenye­get­te, szi­dal­maz­ta őt, illet­ve a neki kül­dött több száz üze­net­ben töb­bek között azt is kilá­tás­ba helyez­te, hogy köz­re­mű­kö­dé­sé­vel elve­szí­ti a sér­tett a mun­ka­he­lyét, illet­ve a gyám­ha­tó­ság­gal „elve­te­ti” a gyer­me­két, vala­mint tovább­ra is „meg­ölés­sel, meg­ve­rés­sel” is meg­fe­nye­get­te. A sér­tett a gya­nú­sí­tot­tól annyi­ra félt, hogy az utcá­ra is álta­lá­ban édes­any­ja kísé­re­té­ben mert kimenni.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság 2020 novem­be­ré­ben kelt vég­zé­sé­ben elren­del­te a gya­nú­sí­tott távol­tar­tá­sát a sér­tet­től. A gya­nú­sí­tott a távol­tar­tás elren­de­lé­se után a bíró­sá­gi vég­zés­ben fog­lal­ta­kat meg­szeg­te és foly­tat­ta az üze­ne­tek kül­dé­sét a sér­tett részé­re napi rend­sze­res­ség­gel, melyek­ben a sér­tet­tet tovább fenyegette.

A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a Cell­dö­möl­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság 200.000 Ft rend­bír­sá­got sza­bott ki a távol­tar­tás sza­bá­lya­i­nak folya­ma­tos meg­sze­gé­se miatt. A gya­nú­sí­tott a rend­bír­ság kisza­bá­sát köve­tő­en is folya­ma­to­san, szin­te napi rend­sze­res­ség­gel írt fenye­ge­tő üze­ne­te­ket a sér­tett­nek, melyek­ben közöl­te azt is, hogy őt a vele szem­ben elren­delt távol­tar­tás nem érdek­li, és nem tart­ja vissza.

A gya­nú­sí­tott 2020 novem­be­ré­ben egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon egy fel­hasz­ná­lói pro­filt hozott létre, ame­lyen a sér­tett neve és tele­fon­szá­ma volt lát­ha­tó, továb­bá oda a sér­tet­tet intim hely­zet­ben ábrá­zo­ló fotó­kat is feltöltött.

A járá­si ügyész­ség a távol­tar­tás sza­bá­lya­i­nak folya­ma­tos és súlyos meg­sze­gé­se, a bűn­is­mét­lés veszé­lye és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a múlt héten elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.