Főoldal » Hírek » A zebrán gázolta halálra a szabályosan közlekedő gyalogost - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki kirí­vó figyel­met­len­sé­ge foly­tán ütöt­te el autó­já­val a zeb­rán hala­dó sértettet.

2021. szep­tem­ber 6-án, kora reg­gel a vád­lott autó­val köz­le­ke­dett Deb­re­cen­ben egy for­gal­mas, két­szer két sávos úton. A bal­eset idő­pont­já­ban gyér volt a for­ga­lom, szür­kü­le­ti fény­vi­szo­nyok vol­tak, az útsza­kasz for­gal­mát sza­bá­lyo­zó köz­le­ke­dé­si jel­ző­lám­pa vil­lo­gó sárga jel­zést adott. Az autó­ban négyen utaz­tak, vala­mennyi­en hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övet. 

A férfi rend­kí­vü­li figyel­met­len­sé­ge foly­tán nagyon későn vette észre azt, hogy vele szem­ben mind­két for­gal­mi sáv­ban, illet­ve mel­let­te is meg­állt egy-egy gép­jár­mű a zebra előtt, ahol a gya­lo­gos folya­ma­to­san, nor­mál tem­pó­ban haladt át. A sér­tett már majd­nem átért, ami­kor az elkö­ve­tő a zebra előtt nem állt meg, így a jár­mű­ve bal olda­li első részé­vel elütöt­te a gyalogost.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­lott súlyo­san gon­dat­lan KRESZ sza­bály­sze­gé­sé­nek követ­kez­té­ben jött létre a bal­eset és követ­ke­zett be a sér­tett halála.

Az ügy­ben a  nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je és meg­ha­tá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.