Főoldal » Hírek » Acélbetétes bakanccsal rúgta fejbe áldozatát - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki itta­san, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okoz­va meg­ver­te, majd meg­rug­dos­ta áldozatát. 

A meg­ál­la­pí­tott íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a Tolna megyei tele­pü­lé­sen élő férfi 2019. októ­be­ré­ben együtt ita­lo­zott az édes­any­já­val pár­kap­cso­lat­ban álló sér­tet­tel. A sörö­ző­ből az esti órák­ban haza­in­dul­tak. Útköz­ben a vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adjon neki pénzt azért, mert any­já­val kap­cso­la­tot létesített.

Az ittas fér­fi­ak között szó­vál­tás ala­kult ki, mely­nek során a vád­lott ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, majd az úttest­re eső áldo­za­tát acél­be­té­tes mun­ka­vé­del­mi bakan­csá­val több­ször nagy erő­vel fejbe rúgta. Végül pén­zét és érté­ke­it magá­hoz véve távo­zott a hely­szín­ről. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Éle­tét a gyors orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat - a vád­dal egye­ző­en - nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint egy másik, későb­bi elkö­ve­tés okán garáz­da­ság vét­sé­ge miatt mond­ta ki bűnös­nek. Ezért 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért ter­jesz­tett elő fel­leb­be­zést, ame­lyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A véde­lem az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te tekin­te­té­ben fel­men­tés iránt fellebbezett.

A másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon hozott jog­erős íté­le­té­vel a vád­lott bün­te­té­sét 12 év sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyosította.