Főoldal » Hírek » Acetonban oldatták, és zsályával ütötték fel a pszichoaktív anyagot a marcali dílerek - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt  emelt vádat azzal a négy fér­fi­val szem­ben, akik szer­ve­zett beszer­zé­si és érté­ke­sí­té­si lán­cot kiala­kít­va árul­ták a til­tott anyagot.

A három férfi 2020 nya­rán egy­más­tól füg­get­le­nül érté­ke­sí­tet­tek rend­sze­re­sen új pszi­cho­ak­tív anya­got Mar­ca­li­ban és kör­nyé­kén úgy, hogy a szert ace­ton­ban fel­ol­dot­ták, az olda­tot zsá­lya­le­vél­lel vegyí­tet­ték, majd az így elké­szí­tett anya­got kiszá­rí­tot­ták és vevő­ik­nek kiporciózták.

2020 szep­tem­be­ré­ben meg­is­mer­ked­tek negye­dik tár­suk­kal, aki az inter­ne­ten keresz­tül nagyobb tétel­ben tudott az un. „biofű” elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges anya­gok­hoz jutni. A három elkö­ve­tő a beszál­lí­tó­vá elő­lé­pett tár­suk­tól 11 alka­lom­mal vásá­rol­tak nagyobb tétel­ben új pszi­cho­ak­tív anya­got, amit ott­ho­nuk­ban orvo­si ziliz­zel vegyí­tet­ték, majd az így kapott anya­got kiszá­rí­tot­ták, alu­fó­li­á­ba cso­ma­gol­va kipor­ci­óz­ták, és a fogyasz­tó­ik között értékesítették.

Ez így folyt egé­szen 2020 decem­be­ré­ig, ami­kor a somo­gyi rend­őrök az aktu­á­lis alap­anyag vásár­lást köve­tő­en raj­tuk ütöt­tek, a til­tott szert lefog­lal­ták, majd a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ba kerültek.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fér­fi­ak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint az új pszi­cho­ak­tív anyag­gal tör­tént keres­ke­dés­sel szer­zett pénz elvo­ná­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.