Főoldal » Hírek » Ácsok által használt szöget vert egy kutya fejébe – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat az uno­ká­ja kutyá­ját kegyet­le­nül elpusz­tí­tó 76 éves elkö­ve­tő­vel szemben.

A vád sze­rint a cse­lek­mény tavaly ápri­lis 12-én tör­tént, nem sok­kal az után, hogy az állat – már nem első alka­lom­mal – elszö­kött a csa­lád­ta­gok által közö­sen lakott ingat­lan­ból. Mikor sike­rült meg­ta­lál­ni, majd haza­vin­ni, a nagy­apa úgy dön­tött, hogy elpusz­tít­ja a három­éves, Szi­bé­ri­ai Husky faj­ta­jel­le­gű, hím ivarú ebet. Fogott egy húsz cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú 200-as szö­get és azt az udva­ron bele­ver­te a kutya homlokába.

A még élő, fáj­dal­ma­san nyü­szí­tő álla­tot a vád­lott egy talics­ká­ba tette, majd a ház­tól mint­egy ötven méter távol­ság­ra kitol­ta a köze­li erdő­be, ahol nya­kig beás­ta a föld­be. Az elpusz­tult kutya fejét egy gom­ba­sze­dő látta meg, majd a falu­be­li­ek érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get és az állatorvost.

Azzal, hogy szö­get vert a fejé­be, a vád­lott súlyos trau­mát oko­zott a hus­ky­nak, az ezt köve­tő fáj­da­lom és féle­lem­ér­zet pedig külö­nös szen­ve­dés­sel járt.

A járá­si ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő és meg­bá­nást tanú­sí­tó idős elkö­ve­tő ese­té­ben arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je őt sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, de annak vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva vég­re­haj­tá­sá­ban két évre fel­füg­gesz­tett egy évi bör­tön­re ítél­te a vád­lot­tat, akit köte­le­zett a száz­ezer forint­hoz köze­li bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is. A dön­tést az ügyész­ség tudo­má­sul vette.

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ága a vég­zés isme­re­té­ben vizs­gál­ja a ter­helt állat­tar­tás­tól tör­té­nő eltil­tá­sa irán­ti külön, pol­gá­ri jogi kere­set benyúj­tá­sá­nak a lehetőségét.

A fotót az elpusz­tult állat meg­ta­lá­lá­sá­nak hely­szí­nén készí­tet­te a nyo­mo­zó hatóság

Az erdő, ahol az elpusztult állatot megtalálták.