Főoldal » Hírek » Adóhatósági és bankfelügyeleti „segítség” ígéretével akarták becsapni egy gazdasági társaság képviselőit - a Központi Nyomozó Főügyészég sajtóközleménye - fotókkal

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyomozást.

A nyo­mo­zó ügyész­ség továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se és az elkö­ve­tők elfo­gá­sa érde­ké­ben csü­tör­tö­kön össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre, ame­lyek során két sze­mélyt érin­tő­en moto­zá­sok, kuta­tá­sok, majd gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sok vég­re­haj­tá­sa iránt intéz­ke­dett, ame­lyek ered­mény­re vezettek.

A 2008 óta enge­dé­lyé­hez kötött pénz­ügyi tevé­keny­sé­get végző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság műkö­dé­si enge­dé­lyét a Magyar Nem­ze­ti Bank 2020 már­ci­u­sá­ban visszavonta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a tár­sa­ság szék­he­lyét biz­to­sí­tó ingat­lan tulaj­do­no­sa és isme­rő­se 2020 végén befo­lyá­sos kap­cso­lat­tal ren­del­ke­ző sze­mé­lyek­re hivat­ko­zás­sal segít­sé­get aján­lott a cég vég­el­szá­mo­lá­sá­nak „ren­de­zé­sé­ben”.

A két férfi azt állí­tot­ta a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­lő­i­nek, hogy a NAV-nál szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő, főtisz­ti rend­fo­ko­za­tú kap­cso­la­tuk 36 mil­lió forin­tért a Magyar Nem­ze­ti Bank alkal­ma­zá­sá­ban álló hiva­ta­los sze­mély jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val el tudja érni, hogy a meg­in­dult eljá­rást meg­szün­tes­sék, és a cég vissza­kap­ja műkö­dé­si enge­dé­lyét is.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a két elkö­ve­tő a hivat­ko­zott kap­cso­la­tok­kal nem ren­del­ke­zett és a „köz­re­mű­kö­dés elő­le­ge­ként” a cég kép­vi­se­lő­i­től átvett kor­rup­ci­ós pénzt saját cél­ja­ik­ra kíván­ták fordítani.

A jog­ta­lan előny­ként átvett 10 mil­lió forint a tet­ten­érés­kor előkerült.

A bűn­ügyi akció vég­re­haj­tá­sá­ban a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat és a Rend­őr­ség mun­ka­tár­sai is közreműködtek.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a hiva­ta­li kap­cso­la­ta­ik­ra valót­la­nul hivat­ko­zó – őri­zet­ben lévő – két fér­fit és a mai napon dönt a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés indít­vá­nyo­zá­sá­nak tárgyában.