Főoldal » Archív » Adventi vásár szervezésének ürügyével csalt ki pénzt egy nő – vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy buda­pes­ti nő ellen, aki adven­ti vásár szer­ve­zé­sé­nek ígé­re­té­vel csalt ki külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket a sér­tet­tek­től.

2017. novem­be­ré­ben a nő külön­bö­ző cége­ket kere­sett meg azzal, hogy decem­ber­ben adven­ti vásárt szer­vez Buda­pes­ten, ezzel kap­cso­lat­ban előre uta­lás­sal kérte tel­je­sí­te­ni a regiszt­rá­ci­ós, illet­ve bér­le­ti díjat. A vád­lott a ren­dez­vény szer­ve­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban lét­re­ho­zott az egyik közös­sé­gi olda­lon egy pro­filt, mellyel a vád­lott­nak az volt a célja, hogy szer­ve­ző tevé­keny­sé­gé­nek a lát­sza­tát kelt­se és ezzel téve­dés­be ejtse a sér­tet­te­ket, illet­ve továb­bi sze­mé­lye­ket szer­vez­zen be.

A nő töb­bek között egy ren­dez­vény­szer­ve­ző céget is meg­té­vesz­tett, akik­nek valót­la­nul állí­tot­ta, hogy ren­del­ke­zik terü­let­fog­la­lá­si enge­déllyel, vala­mint a terü­let áram­el­lá­tá­sá­ról is gon­dos­ko­dott. A szer­ve­ző cég ezt köve­tő­en köz­ve­tí­tő­ként továb­bi keres­ke­dő­ket szer­ve­zett be, akik­től a bér­le­ti díja­kat beszed­te és azt a vád­lott részé­re tovább utal­ta. A vád­lott emel­lett továb­bi öt keres­ke­dőt ejtett téve­dés­be, akik­től külön­bö­ző össze­ge­ket vett át bér­le­ti díj címén.

Ezt köve­tő­en a sér­tet­tek a vád­lott által meg­je­lölt idő­ben meg­je­len­tek a meg­adott hely­szí­nen, ahol azon­ban az adven­ti vásár­ral kap­cso­lat­ban sem­mi­fé­le szer­ve­zést nem talál­tak, a vásár­hoz szük­sé­ges inf­ra­struk­tú­ra tel­je­sen hiány­zott, illet­ve enge­dé­lyek sem vol­tak.

A sér­tet­tek a hely­szí­nen talál­koz­tak egy­más­sal és így tapasz­tal­ták, hogy becsap­ták őket.

A nő össze­sen több mint 600.000,- Ft-ot vett át a sér­tet­tek­től.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye több rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.