Főoldal » Hírek » Afgánokat csempésző román férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki afgán állam­pol­gá­ro­kat csempészett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a román férfi isme­ret­len meg­bí­zók­kal álla­po­dott meg abban, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pők Nyugat-Európába tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben nyújt segít­sé­get. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tott 2021. augusz­tus 16. nap­ján, az esti órák­ban, a szerb-magyar határ­tér­ség­be, Doma­szék kül­te­rü­le­té­re uta­zott, majd egy föl­des út mel­lett nyolc, magát afgán állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt vett fel a gép­ko­csi­já­ba. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket ugyan­csak egy afgán állam­pol­gár­sá­gú sze­mély kísér­te a határ­tér­ség­ből a gya­nú­sí­tott gép­ko­csi­já­hoz. A férfi ezt köve­tő­en uta­sa­i­val együtt elin­dult, majd őt Sze­ged bel­vá­ro­sa felé köz­le­ked­ve 22 óra körül a rend­őrök iga­zol­tat­ták. Ennek során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a jármű rak­te­ré­ben levő nyolc sze­mély nem ren­del­ke­zik a Magyar­or­szág terü­le­té­re belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel. A gya­nú­sí­tott­nak a meg­bí­zás sze­rint az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket Auszt­ri­á­ba kel­lett volna szállítania.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére. 

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén fog dönteni.