Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Agressziókezelő csoportfoglalkozásra küldhetik az ismerősüket összeverő férfiakat- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt két kecs­ke­mé­ti férfi ellen, akik 2018. októ­ber 31-én éjsza­ka egy koráb­bi konf­lik­tus miatt itta­san betör­tek egy isme­rő­sük laká­sá­ba, meg­ver­ték a sér­tet­tet és a lakás­ban tar­tóz­ko­dó isme­rő­sét, egyi­kő­jük még egy for­gó­szé­ket is a sér­tett­hez vágott.

A vád­irat sze­rint a két ittas vád­lott 2018. októ­ber 31-én éjjel egy koráb­bi konf­lik­tus miatt meg­je­lent az egyik isme­rő­sük kecs­ke­mé­ti laká­sá­nál. Becsön­get­tek a tár­sas­ház­ban lakó fér­fi­hez, döröm­böl­tek a lép­cső­ház ajta­ján, mire a sér­tett lement és kinyi­tot­ta rés­nyi­re az ajtót.

Erre az egyik vád­lott az ajtót benyom­ta és azon­nal ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet. A férfi ijed­té­ben meg­for­dult és fel­sza­ladt a lép­csőn, azon­ban elesett így a másik vád­lott utol­ér­te és több­ször ököl­lel arcon ütöt­te. A sér­tett ezután besza­ladt a laká­sá­ba. A lakás­ban volt a sér­tett egyik nőis­me­rő­se is, aki meg­pró­bál­ta a bejá­ra­ti ajtót becsuk­ni, a vád­lot­tak azon­ban erő­szak­kal benyom­ták az ajtót és beha­tol­tak a lakás­ba.

A lakás­ban a vád­lot­tak folya­ma­to­san verés­sel fenye­get­ték, majd több­ször ököl­lel arcon ütöt­ték a sér­tet­tet, aki­nek az orra vérez­ni kez­dett. Az egyik vád­lott eköz­ben egy­szer a sér­tett isme­rő­sét is meg­ütöt­te. A sér­tett isme­rő­sét bán­tal­ma­zó vád­lott ezután egy for­gó­szé­ket is fel­ka­pott és azt a sér­tett­hez vágta. A bán­tal­ma­zás­nak a kiér­ke­ző rend­őrök vetet­tek véget.

A sér­tett férfi a bán­tal­ma­zás miatt a fején és test­szer­te szá­mos sérü­lést szen­ve­dett, köz­tük 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést. Magán­lak­sér­tés miatt kérte a vád­lot­tak meg­bün­te­té­sét. A sér­tett isme­rő­se könnyeb­ben sérült, de nem kérte a vád­lot­tak meg­bün­te­té­sét könnyű testi sér­tés miatt.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség magán­lak­sér­tés bűn­tet­tén kívül súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szem­ben azzal, hogy ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tü­ket.

Az ügyész azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­ta­kat arra, hogy vegye­nek részt egy agresszió­ke­ze­lő cso­port­fog­lal­ko­zá­son. A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.