Főoldal » Archív » Agyonverte az élettársát, majd rázárta a lakást

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki halál­ra verte az élet­tár­sát, beta­kar­ta és rázár­ta a lakást. 

A bűn­ügy vád­lott­ja egy koráb­bi fegy­ház­bün­te­té­sé­ből sza­ba­dul­va ismer­ke­dett meg a sér­tett nővel, aki­vel hama­ro­san össze­köl­töz­tek. Kap­cso­la­tu­kat anya­gi prob­lé­mák­ból és fél­té­keny­ség­ből faka­dó viták nehe­zí­tet­ték, ame­lyek oly­kor tett­le­ges­ség­be torkolltak.

2016 októ­be­ré­ben Mag­ló­don lak­tak albér­let­ben. Egyik este, ami­kor a férfi haza­tért a mun­ká­ból, újra heves vesze­ke­dés rob­bant ki köz­tük. Szó szót köve­tett, majd ütle­gel­ni kezd­ték egy­mást. A nő egy kés­sel hado­ná­szott, meg is vágta a férfit.

A vád­lott ekkor olyan erő­vel ütöt­te meg a sér­tet­tet, amely­től az asszony a föld­re zuhant, azon­ban még ekkor is ököl­lel tovább ütöt­te, rug­dos­ta a nőt. A sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy néhány órán belül éle­tét vesztette.

A férfi a sér­tet­tet a szo­bá­ban fel­tet­te az ágyra, leta­kar­ta, kita­ka­rí­tott. Ezt köve­tő­en meg­mo­sa­ko­dott, átöl­tö­zött, magá­hoz vette a nő mobil­te­le­fon­ját és bezár­ta a lakást. A vád­lott az isme­rő­se­i­hez köl­tö­zött, akik­nek azt mond­ta, hogy az asszony dolgozik.

A sér­tett földi marad­vá­nya­it egy hónap eltel­té­vel a lakás tulaj­do­no­sa talál­ta meg.

A Pest Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.