Főoldal » Archív » Akár nyolc évet is kaphat a vesztegetéssel gyanúsított volt NAV osztályvezető

A veze­tő beosz­tá­sú sze­mély által elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indult nyo­mo­zás­ban a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ügyé­szei 2018. szep­tem­ber 6. nap­ján, a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Bűn­ügyi Főigaz­ga­tó­sá­gá­val szo­ro­san együtt­mű­köd­ve, több hely­szí­nen, össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket köve­tő­en öt sze­mélyt hall­gat­tak ki gyanúsítottként. 

Egy gya­nú­sí­tott a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Közép-magyarországi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság egyik osz­tály­ve­ze­tő­je­ként dolgozott.

A gya­nú­sí­tot­tak elő­ál­lí­tá­sa kény­sze­rí­tő­esz­kö­zök alkal­ma­zá­sa nél­kül történt.

A gya­nú­sí­tot­tak mind­egyi­ke sza­bad­lá­bon védekezik.

Az ügyész­ség a volt osz­tály­ve­ze­tő ter­hé­re a veze­tő beosz­tá­sú sze­mély által elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­tét rótta, mely bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.