Főoldal » Hírek » Alapítványi iskolák útján csaltak ki több mint 100 millió forintot a költségvetésből - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt hét elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik ala­pít­vá­nyi fenn­tar­tá­sú köz­ne­ve­lé­si intéz­mé­nyek útján éve­ken keresz­tül jogo­su­lat­la­nul vet­tek igény­be álla­mi támogatást.

A vád­irat sze­rint 2001 szep­tem­be­ré­ben Sze­ge­den, hát­rá­nyos hely­ze­tű fia­ta­lok és kábítószer-függőségben szen­ve­dők támo­ga­tá­sá­ra egy köz­hasz­nú ala­pít­vány jött létre, mely­nek kura­tó­ri­u­mi elnö­ke az egyik vád­lott volt. Vál­lalt fel­ada­ta­i­nak meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben a szer­ve­zet két okta­tá­si intéz­ményt is léte­sí­tett a város­ban, ahol a továb­bi vád­lot­tak veze­tői, veze­tő­he­lyet­te­si, illet­ve ügy­in­té­zői fel­ada­to­kat lát­tak el.

Az isko­lák fenn­tar­tó­ja­ként az ala­pít­vány a jog­sza­bá­lyok sze­rint min­den tan­év­ben, fél­éven­te jogo­sult volt a tény­le­ges tanu­lói lét­szám­hoz iga­zo­dó nor­ma­tív támo­ga­tás igény­be­vé­te­lé­re az első szak­ké­pe­sí­té­sü­ket itt meg­szer­ző diá­kok után. Az elkö­ve­tők azon­ban közel 900 olyan tanu­ló után is igé­nyel­tek és kap­tak álla­mi támo­ga­tást, akik nem áll­tak tanu­lói jog­vi­szony­ban, vagy beirat­koz­tak ugyan, de a tan­órá­kat sosem látogatták.

Az elkö­ve­tők által 2012-2014. évek­ben jogo­su­lat­la­nul igény­be vett álla­mi támo­ga­tás össze­ge meg­ha­lad­ja a 112 mil­lió forin­tot. A köz­pon­ti költ­ség­ve­tés­nek oko­zott vagyo­ni hát­rány az eddi­gi eljá­rás során nem térült meg.

A főügyész­ség a hamis támo­ga­tá­si igény­lő­la­po­kat a Magyar Állam­kincs­tár­hoz az ala­pít­vány nevé­ben benyúj­tó vád­lot­tat minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel, míg tár­sa­it e bűn­cse­lek­mé­nyek bűn­se­gé­di alak­za­tá­val vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dés­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.