Főoldal » Archív » Alaposan átverte az óvatlan vevőt

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 35 éves tisza­új­vá­ro­si nővel szem­ben.

A vád­lott 2016. júli­us 15-én Tisza­új­vá­ros­ban ügy­véd köz­re­mű­kö­dé­se nél­kül meg­ál­la­po­dást kötött egy fér­fi­val arra vonat­ko­zó­an, hogy a vád­lott elad­ja szá­má­ra a Tisza­új­vá­ros­ban lévő lakó­há­zát. A férfi a meg­egye­zés­nek meg­fe­le­lő­en a házba beköl­tö­zött, majd külön­bö­ző rész­le­tek­ben átadott a vád­lott­nak 330.000,- Ft kész­pénzt, a házon fel­újí­tá­si és kar­ban­tar­tá­si mun­ká­la­to­kat vég­zett, továb­bá a köz­üze­mi szám­la tar­to­zá­so­kat is ren­dez­te közel 500.000,- Ft érték­ben.

A vád­lott annak elle­né­re kötött meg­ál­la­po­dást a sér­tet­tel, hogy tudo­más­sal bírt arról, hogy a meg­ál­la­po­dás tár­gyát képe­ző ingat­lan jel­zá­log­gal és vég­re­haj­tá­si jog­gal ter­helt, vala­mint elide­ge­ní­té­si és ter­he­lé­si tila­lom alatt áll. Ezen túl­me­nő­en az ingat­lan­nak a vád­lott csu­pán rész­tu­laj­do­no­sa és a tulaj­do­nos­tár­sak­kal az adás­vé­tel­lel kap­cso­lat­ban nem egyez­te­tett, ahhoz a tulaj­do­nos­tár­sak nem járul­tak hozzá.

A sér­tett­nek a fenti körül­mé­nyek miatt ki kel­lett köl­töz­nie az ingat­lan­ból, így a vád­lott cse­lek­mé­nye kap­csán össze­sen 792.789,- Ft kárt szen­ve­dett, mely a nyo­mo­zás során nem térült meg.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és az oko­zott kár össze­gé­nek meg­fe­le­lő vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság­nak.