Főoldal » Hírek » Albérleti díj helyett veréssel fizetett a lakó - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség bör­tön­bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak, akit az álta­la bérelt lakás tulaj­do­no­sát súlyo­san bántalmazta. 

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt 2 év bör­tön­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a fér­fit, aki 2018. nya­rán a megye­szék­he­lyen bérelt lakást  a sér­tet­től. Novem­ber havá­ban a lakás­tu­laj­do­nos nő ott keres­te fel, hogy átve­gye tőle a bér­le­ti díjat. Nem sej­tet­te, hogy bér­lő­je őt gya­nú­sít­ja a lakás­ban tárolt kész­pén­zé­nek ello­pá­sá­val. Gya­nút­la­nul tár­sal­gott vele, ami­kor a férfi min­den elő­ze­tes fel­hí­vás vagy kér­dő­re vonás nél­kül egy hús­klop­fo­ló­val rátá­madt, és annak tompa részé­vel több­ször is meg­ütöt­te a fejét. Az asszony az üté­sek ere­jé­től a pad­ló­ra zuhant. Táma­dó­ja ezután a fel­ső­tes­tét rug­dos­ta, majd egy ruha­fo­gas már­vány­ko­rong­ból készült talp­ré­szé­vel több alka­lom­mal köze­pes erő­vel a fel­ső­tes­tén megütötte.

A vád­lott csak ezután hagyott fel a bán­tal­ma­zás­sal és közöl­te az indo­kát. Fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy a lakás­ból eltűnt kész­pén­zét hala­dék­ta­la­nul adja vissza, mivel meg­győ­ző­dé­se sze­rint csak ő lehe­tett a tol­vaj. Meg­fe­nye­get­te azzal is, hogy amennyi­ben szól­ni mer a rend­őr­ség­nek, „kinyír­ja a csa­lád­ját”. Rápa­ran­csolt, hogy a koráb­bi bér­lők nevét és sze­mé­lyes ada­ta­it közöl­je vele, pén­zé­nek vissza­szer­zé­se iránt. A rémült asszony ígé­re­tet tett erre, azon­ban miu­tán elhagy­ta a lakást, kése­de­lem nél­kül érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A vád­lott az ingat­lan­ból a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sét meg­elő­ző­en isme­ret­len hely­re távo­zott. A ható­ság elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kerí­tet­te kézre.

A lakás­tu­laj­do­nos a durva bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben soro­zat bor­da­tö­rést, fejé­nek, arcá­nak repesz­tett sérü­lé­se­it, vala­mint a mell­ka­sán zúzó­dást szen­ve­dett. A mell­üreg meg­nyí­lá­sá­val élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak reá­lis esé­lye is fennállt.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés és a mel­lék­bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, mivel állás­pont­ja sze­rint a tör­vény­szék íté­le­te a bün­te­tés cél­ja­i­nak nem felel meg, az igen enyhe bün­te­tés sem az egyé­ni, sem az álta­lá­nos meg­elő­zés­re nem alkal­mas. A vád­lott indo­ko­lat­la­nul, kirí­vó­an durva módon, test­szer­te, kitar­tó szán­dék­kal bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét csak rész­ben ismer­te be.

Védő­jé­vel együtt fel­men­tés, másod­la­go­san a bűn­cse­lek­mény téves minő­sí­té­se, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbezett.

A fel­leb­be­zé­sek­ről a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.