Főoldal » Hírek » Áldozatát fogva tartó emberkereskedő pár letartóztatását indítványozza a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy lajos­mi­zsei pár­nak. Az elkö­ve­tők házuk­ban egy men­tá­lis álla­po­ta miatt könnyen befo­lyá­sol­ha­tó nőt rend­sze­res bán­tal­ma­zás­sal folya­ma­to­san féle­lem­ben tar­tot­tak, és sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­foszt­va a ház körü­li mun­kák mel­lett sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek vég­zé­sé­re is kényszerítettek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a lajos­mi­zsei férfi és élet­tár­sa egy men­tá­lis álla­po­ta miatt könnyen befo­lyá­sol­ha­tó nőt külön­bö­ző ígé­re­tek­kel rávet­tek arra, hogy a csa­lá­di házuk­ba köl­töz­ve anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben mások­kal sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sít­sen. Ami­kor a későb­bi­ek­ben a sér­tett ezt meg­ta­gad­ta, a páros mind­két tagja bán­tal­maz­ta, állan­dó fel­ügye­let alatt tar­tot­ták ,és az ingat­lan kapu­ját zárva tart­va azt is meg­aka­dá­lyoz­ták, hogy a sér­tett távoz­has­son. A rend­sze­res bán­tal­ma­zás­sal folya­ma­to­san féle­lem­ben tar­tott, sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­fosz­tott nőt a sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek vég­zé­sén túl ház körü­li mun­kák elvég­zé­sé­re is kényszerítették.

A nyo­mo­zók a páros mind­két tag­ját az ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­te mel­lett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 2022. júni­us 14-én őri­zet­be vet­ték és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben, mert a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt fenn­áll a szö­ké­sük, elrej­tő­zé­sük veszé­lye. Ezen kívül a cse­lek­mé­nyek jel­le­gé­ből, meg­va­ló­sí­tá­si mód­já­ból meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól is, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­nék. Végül mivel mind­ket­te­jük­kel szem­ben továb­bi bün­te­tő­el­já­rá­sok van­nak folya­mat­ban, ezért letar­tóz­ta­tá­su­kat a bűn­is­mét­lés veszé­lye is indokolja.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.