Főoldal » Hírek » Áldozatukra gyújtották kastélyát - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat két férfi ellen, akik bári kas­té­lyát rágyújt­va végez­tek a sér­tet­tel, hogy meg­sze­rez­zék vagyonát.

A vád sze­rint a rend­kí­vül jó anya­gi körül­mé­nyek között élő sér­tett férfi élet­tár­sa 2018-ban meg­halt, melyet a sér­tett nem tudott fel­dol­goz­ni, az alko­hol­ba mene­kült, ezt kihasz­nál­va pedig bűnö­zői cso­por­tok „száll­tak rá”, élős­köd­tek rajta.

A két vád­lott 2020 tava­szán köl­tö­zött be a sér­tett buda­pes­ti házá­ba. Elha­tá­roz­ták, hogy a sér­tet­től meg­sza­ba­dul­nak, őt meg­ölik és meg­szer­zik vagyo­nát. Ennek érde­ké­ben a sér­tett gyógy­sze­re­it és egyéb gyógy­sze­re­ket orvo­si javas­lat, ellen­őr­zés és a férfi tudta nél­kül alko­hol­ban fel­old­va itat­ták meg vele.

A vád­lot­tak több úton pró­bál­tak a sér­tett vagyo­ná­hoz hoz­zá­jut­ni. Töb­bek között a férfi tudta nél­kül érté­ke­sí­tet­tek egyik cégé­nek telep­he­lyé­ről nagy mennyi­sé­gű fém hul­la­dé­kot. A sér­tett érték­pa­pír­ja­i­nak egy részét, közel 180 mil­lió forint érték­ben meg­kí­sé­rel­ték érté­ke­sí­te­ni, a vétel­árat megszerezni.

A sér­tett 2020 júni­u­sá­tól gond­nok­ság alatt állt, ekkor a vád­lot­tak őt bári kas­té­lyá­ba köl­töz­tet­ték. A kas­tély­ból hóna­po­kon keresz­tül, több tíz­mil­lió forint érték­ben tulaj­do­ní­tot­tak el búto­ro­kat, borokat.

Ez idő­től kez­dő­dő­en a vád­lot­tak a fér­fit gya­kor­la­ti­lag fogva tar­tot­ták, bántalmazták.

A sér­tett­nek 2020 augusz­tu­sá­ban Buda­pes­ten rend­őr­sé­gen, illet­ve járá­si hiva­tal­ban kel­lett volna meg­je­len­nie, amit a vád­lot­tak min­den­kép­pen meg akar­tak aka­dá­lyoz­ni. Elha­tá­roz­ták, hogy vég­re­hajt­ják a sér­tett meg­ölé­sé­re irá­nyu­ló ter­vü­ket. Elő­ze­tes meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en az egyik férfi –hogy a gya­nút maguk­ról elterelje- Buda­pest­re uta­zott, meg­hagy­va a másik vád­lott­nak, hogy ter­vü­ket hajt­sa végre. A másik vád­lott éjsza­ka meg­foj­tot­ta a sér­tet­tet, majd a kas­tély­ban égés­gyor­sí­tó anya­got locsolt szét, azt meg­gyúj­tot­ta; nagy kiter­je­dé­sű tűz ala­kult ki. A férfi ezután szál­lá­sá­ra sie­tett, azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy ott aludt.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, aljas indok­ból vagy cél­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. Az ügyész­ség a vád­irat­ban élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.