Főoldal » Archív » Alig szabadult a börtönből, újra lopott a visszaeső vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű 35 éves vád­lot­tal szem­ben, aki a bör­tön­ből való sza­ba­du­lá­sa után több lopást is elkövetett.

A vád­lott koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből 2018 augusz­tu­sá­ban sza­ba­dult, azon­ban alig telt egy hónap, ami­kor egy nyit­va hagyott autó­ból ello­pott egy pénz­tár­cát. Ezután egy kapos­vá­ri pék­ség­be ment be, ahol nem­csak a kasszá­ból lopta el a bevé­telt, de friss pék­sü­te­mé­nye­ket is magá­val vitt, illet­ve a pékek öltö­ző­szek­ré­nyé­ből is pró­bált pénzt elhozni.

A vád­lott ezután újra egy autó­ból lopott el pénz­tár­cát, mobil­te­le­font és nyom­ta­tót, majd egy kapos­vá­ri idő­sek ott­ho­ná­ból pró­bál­ta meg az egyik lakó érté­ke­it elvin­ni. Az idős sér­tett azon­ban tet­ten érte, mire a vád­lott az asszonyt fel­lök­ve mene­kült el a helyszínről.

A vád­lot­tat végül akkor fog­ták el a rend­őrök, ami­kor az egyik kapos­vá­ri teme­tő­ben egy sírt gon­do­zó csa­lád autó­já­ból lopott pénztárcát.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 4 év 6 hónap idő­tar­tam­ban álla­pít­sa meg.