Főoldal » Archív » Aljas célból ölt a Harmat utcai támadó – vádemelés – fotókkal és videóval

A 46 éves férfi a 32 éves nőt bán­tal­maz­ta, a sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el, majd azért, hogy men­te­sül­jön a fele­lős­ség­re vonás alól, megölte.

A vád­lott 2015. év ele­jén ismer­te meg akko­ri élet­tár­sa barát­nő­it, köz­tük a sér­tet­tet. A bará­ti tár­sa­ság ezután rend­sze­re­sen talál­ko­zott külön­bö­ző – ese­ten­ként a sér­tett laká­sán tar­tott – össze­jö­ve­te­le­ken, prog­ra­mo­kon, és közös nya­ra­lá­son is részt vettek.

2016. júli­us első felé­ben a vád­lot­tal sza­kí­tott az élet­tár­sa, ami­ért a férfi a nő barát­nő­it, így köz­tük a sér­tet­tet hibáz­tat­ta, mert úgy ítél­te meg, hogy élet­tár­sa az ő ráha­tá­suk­ra dön­tött a sza­kí­tás mel­lett. Az egyik barát­nő­vel ezért köz­vet­le­nül ezután volt konf­lik­tu­sa a fér­fi­nak, ami­ről érte­sül­ve az élet­tár­sa fel­szó­lí­tot­ta őt, hogy azon­nal köl­töz­zön ki a laká­sá­ból, ami­nek ő ele­get tett, vidék­re költözött.

A vád­lott 2016. szep­tem­ber ele­jén azon­ban a koráb­bi élet­tár­sa másik barát­nő­jé­vel, a sér­tet­tel is fel­vet­te a kap­cso­la­tot, egy inter­ne­tes alkal­ma­zá­son keresz­tül több­ször kül­dött üze­ne­tet neki, ame­lyek­ben arra kérte, hogy talál­koz­za­nak és beszél­ges­se­nek. A sér­tett e kéré­se­ket ele­in­te elhá­rí­tot­ta, majd végül a vád­lott újabb kez­de­mé­nye­zé­sé­re 2016. szep­tem­ber 18. nap­já­ra meg­be­szél­tek egy találkozót.

A vád­lott a sér­tet­tel foly­ta­tott továb­bi egyez­te­tés alap­ján a nő buda­pes­ti laká­sá­ra ment, majd az estét és az éjsza­kát – a nyo­mo­zás ada­tai alap­ján nem rekonst­ru­ál­ha­tó módon – a sér­tett laká­sán töltötte.

A vád sze­rint a vád­lott más­nap reg­gel – konk­ré­tan meg nem hatá­roz­ha­tó okból – vesze­ke­dés köz­ben bán­tal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, őt több­ször meg­ütöt­te, meg­kö­töz­te, majd a véde­ke­zés­re kép­te­len­né tett sér­tett sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el. A sér­tett kia­bált, hogy fel­je­len­tést fog tenni, ezért a férfi elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli, hogy így men­te­sül­jön a tette miat­ti fele­lős­ség­re vonás alól. A tovább­ra is véde­ke­zés­re kép­te­len nőt a vád­lott megfojtotta.

A férfi ezután egyéb érté­kek mel­lett magá­hoz vette a sér­tett bank­kár­tyá­ját, ami­vel 150.000 forint kész­pénzt vett fel, majd Auszt­ri­á­ba mene­kült. A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói azon­ban rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták, és elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki elle­ne, ezért Bécs­ben fel­ad­ta magát.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben aljas cél­ból, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, sze­xu­á­lis erő­szak, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra, és élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban azzal, hogy a bíró­ság a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét zárja ki.

Az ügy kap­csán a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett fotók és videó a követ­ke­ző két lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ausztriaban-adta-fel-magat-a-kobanyai-gyilkos

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/az-osztrak-hatosagok-atadtak-a-kobanyai-gyilkost