Főoldal » Hírek » Állami kitüntetések március 15. alkalmából

Már­ci­us 15-e alkal­má­ból, a leg­főbb ügyész elő­ter­jesz­té­sé­re a köz­tár­sa­sá­gi elnök két ügyész­nek ado­má­nyo­zott kitüntetést.

Dr. Venczl Lász­ló dan­dár­tá­bor­nok, leg­főbb ügyész­sé­gi taná­csos, leg­főbb ügyész­sé­gi főosztályvezető-helyettes ügyész magas szín­vo­na­lon vég­zett ügyé­szi és pél­da­ér­té­kű veze­tői tevé­keny­sé­gé­ért, vala­mint az Euró­pai Unió Bün­te­tő Igaz­ság­ügyi Együtt­mű­kö­dé­si Ügy­nök­ség magyar nem­ze­ti tag­ja­ként foly­ta­tott szol­gá­la­tá­ért a Magyar Érdem­rend tisz­ti­ke­reszt (kato­nai tago­zat) kitün­te­tés­ben részesült.

Dr. Ter­dik Kata­lin Mária cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész, Pest vár­me­gyei főügyész­sé­gi osz­tály­ve­ze­tő ügyész a több mint négy évti­ze­den át, az ügyé­szi hiva­tás irán­ti elkö­te­le­zett­ség­gel vég­zett, ered­mé­nyes szak­mai pálya­fu­tá­sá­ért, vala­mint a több mint két évti­ze­des veze­tői tevé­keny­sé­gé­ért a Magyar Érdem­rend lovag­ke­reszt (pol­gá­ri tago­zat) kitün­te­tést kapta.

A kitün­te­té­se­ket Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész adta át.

Szív­ből gratulálunk!