Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség » Állampolgári bejelentés buktatta le a bíróság elé állított embercsempészt- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség 2020. novem­ber 4-én bíró­ság elé állí­tot­ta, azt az őri­zet­ben lévő egyip­to­mi fér­fit, aki három líbi­ai állam­pol­gárt akart ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba és a test­vé­rét ille­gá­li­san Szlo­vé­ni­án keresz­tül Olasz­or­szág­ba juttatni. 

A vád sze­rint 2020. októ­ber 30-án a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő – a kerí­té­sen átmá­szó - test­vé­rét és három líbi­ai mig­ránst vett fel a vád­lott a déli határ köze­lé­ben, egy erdős terü­le­ten az álta­la veze­tett kis­te­her­au­tó­ba, hogy segít­sé­get nyújt­son a líbi­a­i­ak­nak a magyar-osztrák, illet­ve test­vé­ré­nek a magyar-szlovén állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

2020. novem­ber 1-én Vas megyé­ben, Nemes­bőd köze­lé­ben az M86-os autó­úton azon­ban kifo­gyott az üzem­anyag a vád­lott által veze­tett és a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gép­jár­mű­ből. A vád­lott gya­log ment üzem­anya­gért a néhány kilo­mé­ter­re lévő benzinkútra.

A rend­őr­ség­re állam­pol­gá­ri beje­len­tés érke­zett arról, hogy egy mig­ráns kiné­ze­tű sze­mély gya­lo­go­san köz­le­ke­dik az M86-os autó­út felé. A kiér­ke­ző rend­őr­jár­őr a vád­lot­tat elő­ál­lí­tot­ta. A 4 mig­ráns meg­lát­ta a rend­őr­au­tót és a hely­szín­ről elmenekült.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben a tény­ál­lást a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg és a vád­lot­tat ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért őt két év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát négy év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett, továb­bá négy évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág­ról és az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált kis­te­her­au­tót elkobozta.

Az íté­let jogerős.

A csa­tolt fotók az elfo­gást köve­tő­en készül­tek a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gépjárműről: