Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Állapotos élettársát prostitúcióra kényszerítette egy férfi – a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 20 éves sar­ka­di férfi ellen, aki álla­po­tos élet­tár­sát pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­te, őt és gyer­me­ke­it rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, ille­tő­leg a test­vé­rét is meglopta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2020. év végén az inter­ne­ten ismer­ke­dett meg a nővel. Az anya­ott­hon­ban élő sér­tett két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel - 3 éves kis­lánnyal és a 1,5 éves kis­fi­ú­val - Sar­kad­ra, a fia­tal fér­fi­hoz köl­tö­zött, aki a szü­le­i­vel élt. A férfi jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, a csa­lá­di pót­lék­ból és GYES-ből éltek, majd a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő pár­ját pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­te. A ter­helt érzel­mi­leg zsa­rol­ta a sér­tet­tet azzal, hogy ha nem foly­tat pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, akkor nem lesz pénz éle­lem­re, és a gyer­me­ke­ket el fog­ják venni tőle. Ami­kor a nő abba akar­ta hagy­ni, a férfi meg­ver­te, és akkor is bán­tal­maz­ta, ha sze­rin­te keve­set kere­sett. A nő a fenye­ge­tő maga­tar­tás hatá­sá­ra 2021 már­ci­u­sá­tól 2021 októ­be­ré­ig Békés­csa­bán, kül­te­rü­le­ti utak mel­lett dol­go­zott, heten­te leg­alább 3 napon, napon­ta 7-8 órán keresz­tül úgy, hogy köz­ben álla­po­tos volt.  A 2.500.000 forint bevé­telt a nő min­den eset­ben átad­ta, amit a férfi rész­ben a meg­él­he­té­sük­re for­dí­tott, a fenn­ma­ra­dót magá­ra köl­töt­te, illet­ve kábí­tó hatá­sú anya­go­kat vásárolt.

A férfi nő gyer­me­ke­it is rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta. A kicsi­ket a kar­já­nál fogva meg­ráz­ta, ellök­te, ille­tő­leg több alka­lom­mal min­den ok nél­kül, vagy azért, mert sír­tak, meg­po­foz­ta őket. A férfi rend­sze­re­sen kia­bált a gyer­me­kek­kel, akik annak is szem­ta­núi vol­tak, ahogy a ter­helt az édes­any­ju­kat bán­tal­maz­ta. A gyer­me­kek­ben a férfi agresszív maga­tar­tá­sa olyan félel­met vál­tott ki, hogy sok eset­ben már akkor sírva fakad­tak, ha csak meglátták.

A fia­tal férfi 2021. novem­ber végén meg­je­lent a lány­test­vé­re sar­ka­di lakó­há­zá­nál, a ház bezárt bejá­ra­ti ajta­ját benyom­ta, és bement a házba. A férfi a ház­ból külön­fé­le ruha­ne­mű­ket, hang­fa­lat, pelen­kát és PB gáz­pa­lac­kot tulaj­do­ní­tott el közel 60.000 forint értékben.

A főügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, álla­pít­sa meg, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és 2.500.000 forint ere­jé­ig ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né. A főügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a nyo­mo­zás során fel­me­rült közel 700.000 forin­tot kite­vő bűn­ügyi költ­sé­get is neki kell majd megfizetnie.

Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szé­ken folytatódik.