Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Állást hirdetett fiatal lányoknak, majd intim fotókat kért tőlük - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki több éven keresz­tül, hamis állás­hir­de­té­se­ket adott fel azért, hogy kis­ko­rú, illet­ve fia­tal lányok­ról sze­rez­zen meg intim képe­ket, vide­ó­kat. A meg­szer­zett fel­vé­te­le­ket ezután a leg­több eset­ben közös­sé­gi olda­la­kon, a sér­tet­tek nevé­ben lét­re­ho­zott álpro­fi­lo­kon keresz­tül meg­osz­tot­ta mások­kal, vala­mint online hir­de­té­se­ket adott fel, ame­lyek­ben a sér­tet­tek nevé­ben sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sát ajánlotta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott leg­ké­sőbb 2017-től kezd­ve, a 2020 novem­be­ré­ben tör­tént elfo­gá­sá­ig, külön­bö­ző e-mail címek­kel ingye­nes apró­hir­de­té­si olda­lak­ra regiszt­rált, ahol valót­lan állás­aján­la­to­kat tett közzé. Azok­ban akár már 13-14 éves kor­tól kez­dő­dő­en kis­ko­rú, illet­ve fia­tal lányok­nak kínált jól fize­tő divat-, fehérnemű-, illet­ve biki­ni­mo­dell mun­kát, vagy külön­bö­ző hos­tess munkákat.

Az állás­hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző sér­tet­tek­től elő­ször álta­lá­ban ruhás fény­ké­pet kért, és - hogy elnyer­je a bizal­mu­kat - fel­aján­lot­ta, hogy a fotók elké­szí­té­sé­hez nyu­god­tan kér­je­nek segít­sé­get a szü­le­ik­től, akik majd a fotó­zá­sok­ra is elkí­sér­he­tik őket. Leg­több eset­ben a hir­de­té­sek­ben, majd a leve­le­zés és egyez­te­tés során a vád­lott nőnek adta ki magát. Egyes ese­tek­ben pedig való­ban léte­ző, szak­ma­i­lag elis­mert modell­ügy­nök­sé­gek nevé­ben vette fel a kap­cso­la­tot a sértettekkel.

Miu­tán elnyer­te a lányok bizal­mát, már fehér­ne­műs, illet­ve mez­te­len képe­ket, vala­mint bemu­tat­ko­zó vide­ót is kért tőlük, mind­ezt arra hivat­ko­zás­sal, hogy lát­nia kell, nincs-e testi hibá­juk, vagy teto­vá­lá­suk, mivel az kizá­ró ok lenne a szak­má­ban. Ezután több­ször már konk­rét dátu­mo­kat adott meg a mun­ka­kez­dés, vagy fotó­zás ide­jé­re vonat­ko­zó­an, ezál­tal tovább hite­get­ve az álta­la tudot­tan kis­ko­rú, illet­ve fia­tal fel­nőtt­ko­rú, modell­ke­dés­re, vagy gyors kere­se­ti lehe­tő­ség­re vágyó sértetteket.

A vád­lott az ily módon meg­szer­zett - több eset­ben por­nog­ráf jel­leg­gel bíró - képe­ket, vide­ó­kat ezután a leg­több eset­ben fel­hasz­nál­ta. Azo­kat külön­bö­ző közös­sé­gi olda­la­kon, a sér­tet­tek nevé­ben lét­re­ho­zott nyil­vá­nos álpro­fi­lo­kon keresz­tül mások­kal meg­osz­tot­ta, egy­út­tal a nevük­ben sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sát aján­lot­ta fel. Emel­lett a meg­szer­zett képe­ket, vide­ó­kat fel­hasz­nál­va, inter­ne­tes hir­de­té­se­ket, illet­ve társ­ke­re­ső hir­de­té­se­ket is köz­zé­tett a sér­tet­tek vagy oly­kor a szü­le­ik nevé­ben. Azok szin­tén arról szól­tak, hogy a lányok anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be, ide­gen fér­fi­ak­nak sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­ta­ná­nak. A hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző fér­fi­ak­kal ezután a vád­lott a sér­tet­tek nevé­ben kom­mu­ni­kált, és adott eset­ben a kéré­sük­re továb­bi képe­ket kül­dött nekik.

Az ügy­nek össze­sen 21 sér­tett­je van. Közü­lük azok a lányok, aki­ket külön­bö­ző fóru­mo­kon sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra aján­lott fel, az arcuk, a nevük, vagy bemu­tat­ko­zó vide­ó­juk alap­ján egy­ér­tel­mű­en beazo­no­sít­ha­tó­ak vol­tak, ezért ezzel a ter­helt nekik jelen­tős érdek­sé­rel­met okozott.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 28 éves fér­fit több rend­be­li gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel, vala­mint külön­le­ges sze­mé­lyes ada­tok­kal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, vala­mint vég­le­ges hatá­lyú eltil­tást min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely révén a vád­lott kis­ko­rú­ak­kal kap­cso­lat­ba kerülne.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/allast-kinalt-intim-fotokat-kert