Főoldal » Hírek » Állatkínzás miatt állított bíróság elé az ügyészség egy budapesti nőt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy 36 éves nőt, aki múlt hónap­ban a Jászai Mari téren a 4 hóna­pos kutyá­ját nagy nyil­vá­nos­ság előtt, külön­bö­ző módon bántalmazta.

A vád­lott 2022. feb­ru­ár 18-án, dél­után, itta­san, a XIII. kerü­let, Jászai Mari téren tar­tóz­ko­dott az akkor 4 hóna­pos kutyá­já­val. A vád sze­rint a nő a kutyát bán­tal­maz­ta, evő­pál­ci­ká­val a fejét, és hátát több­ször meg­szur­kál­ta, több­ször meg­ütöt­te, az állat fülét meg­ha­rap­ta, majd a köze­led­ni pró­bá­ló kutyát több­ször arrébb rúgta, és a pórá­zá­nál fogva tel­jes erő­vel vissza­rán­tot­ta. Ezután a nő az ebet a köze­li lép­cső­nél, a pórá­zá­nál fogva 3-4 lép­cső­fok magas­ság­ról egy hir­te­len moz­du­lat­tal lerán­tot­ta, amely­nek követ­kez­té­ben az állat az olda­lá­ra esett.

A kutya a bán­tal­ma­zás köz­ben szá­mos alka­lom­mal fáj­dal­ma­san vonyí­tott. A bán­tal­ma­zás - figye­lem­mel a mód­já­ra, inten­zi­tá­sá­ra - alkal­mas volt arra, hogy a kutya sérü­lést, vagy akár mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást szenvedjen.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, ennek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nőt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a 36 éves nőt állat­kín­zás bűn­tet­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 90 nap elzá­rás­ra ítél­te, amit büntetés-végrehajtási inté­zet­ben kell vég­re­haj­ta­ni. A bíró­ság továb­bá a bán­tal­ma­zott álla­tot a vád­lot­tól elkobozta.

Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fellebbezett.