Főoldal » Hírek » Állatorvosi rendelőbe tört be az ittas vádlott - a Hajdú- Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy Hajdú-Bihar megyei állat­or­vo­si ren­de­lő­ből gyógy­sze­res ampul­lá­kat lopott el.

A haj­lék­ta­lan­ként élő vád­lott 2021. októ­ber 7. nap­já­ról 8. nap­já­ra vir­ra­dó­an, az éjsza­kai órák­ban ittas álla­pot­ban meg­je­lent az egyik Hajdú-Bihar megyei tele­pü­lés állat­or­vo­si rendelőjénél.

A férfi átmá­szott a kerí­té­sen, a ren­de­lő egyik abla­ká­ról lesza­kí­tot­ta a szú­nyog­há­lót, majd az abla­kot benyom­ta és bemá­szott a helyi­ség­be. A ren­de­lő­ben egy zárt dobozt fel­fe­szí­tett és ello­pott belő­le négy gyógy­sze­res ampul­lát, majd távo­zott a hely­szín­ről. A férfi a gyógy­sze­re­ket később kidob­ta egy utcai sze­me­tes kukába.

A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel 28.000 forint lopá­si és 5.000 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott, ami nem térült meg. A nyo­mo­zást a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá az oko­zott kár ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt. A vád­irat mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­irat­tal egye­ző­en beis­me­ri tet­tét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.