Főoldal » Hírek » Állatvédelmi jogokról szólt az ÜOE konferenciája
Az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te a tagok érdek­kép­vi­se­le­te mel­lett sza­bad­idős és szak­mai ren­dez­vé­nye­ket is szervez. 
 
Novem­ber végén tar­tott online kon­fe­ren­ci­á­juk témá­ja az álla­tok jogi védel­me volt. A hazai gya­kor­lat­ban fel­me­rült kér­dé­sek – így az élő­ál­lat, mint bűn­jel, a köz­igaz­ga­tá­si és a bün­te­tő­jog egy­más­sal helyen­ként ver­sen­gő szank­ci­ói – mel­lett nem­zet­kö­zi kite­kin­tést adott a ren­dez­vény. A szlo­vák, cseh, szlo­vén, szerb és román jog­rend­szer meg­ol­dá­sa­it ismer­het­ték meg az érdek­lő­dők az állat­vé­de­lem kapcsán.