Főoldal » Archív » Állon rúgta az őt igazoltató rendőrt

 

 

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ügyé­szi nyo­mo­zást köve­tő­en vádat emelt egy, az elkö­ve­tés­kor 25 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2016 nya­rá­nak egyik éjje­lén Győr bel­vá­ro­sá­ban bán­tal­maz­ta az őt iga­zol­ta­tó rend­őrt.

A hely­szín­re, az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő elkö­ve­tő­höz állam­pol­gá­ri beje­len­tés­re érkez­tek ki a rend­őrök, a vád­lott ugyan­is az éjsza­kai sötét­ség­ben egy hídra fel­ve­ze­tő négy­sá­vos út köze­pén gya­lo­golt, az arra köz­le­ke­dő autók után kap­ko­dott, vala­mint kia­bált.

Az iga­zol­ta­tás során a vád­lott két­szer is az egyik rend­őr felé rúgott, a máso­dik rúgás a rend­őrt el is érte, az állán talál­ta el őt és könnyű sérü­lést oko­zott neki.

A vád­lott ter­hé­re rótt hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.