Főoldal » Hírek » Almafákat nézni csalt el egy kislányt a szeméremsértő férfi

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 42 éves férfi ellen sze­mé­rem­sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint 2019 júni­u­sá­ban, nap­köz­ben, egy bor­so­di falu­ban, a vád­lott a házá­nak udva­rá­ról meg­fi­gyel­te a szom­szé­dos lakó­ház kert­jé­ben tar­tóz­ko­dó kis­lányt, aki test­vé­re­i­vel és más isme­rős gye­re­kek­kel játszott.

Egy idő után átment hoz­zá­juk, és a sér­tett kis­ko­rú lányon kívü­li vala­mennyi gyer­me­ket trá­gár sza­vak­kal elza­var­ta, míg a kis­lányt arra kérte, hogy men­jen el vele egy másik ház kert­jé­be meg­néz­ni az almafákat.

A kis­ko­rú sér­tett ismer­te a vád­lot­tat, ezért bizal­ma volt irán­ta, így elment vele, azon­ban ami­kor az ingat­lan egy félre eső helyé­re értek, a vád­lott a kis­lány jelen­lé­té­ben sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­ményt vég­zett. A sér­tett ezt látva a vád­lott marasz­ta­lá­sa elle­né­re elfu­tott a hely­szín­ről, és ott­ho­ná­ban a szü­le­i­nek elmond­ta a történteket.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben, bün­te­tő­vég­zés­ben, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel, vala­mint indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat vég­le­ge­sen tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gyógy­ke­ze­lé­sét végezné.